การออกใบอนุญาตทำงาน

การออกใบอนุญาตทำงาน
          ประเทศญี่ปุ่นไม่มีการออกใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) แต่ชาวต่างชาติสามารถทำงานได้ตามสถานภาพการพำนัก (VISA) ระบุ โดยสถานภาพพำนักที่สามารถทำงานได้มีดังนี้
สถานภาพพำนัก
กิจกรรมที่อนุญาต
ระยะเวลาอนุญาต
๑.      นักการทูต
(Diplomat)
กิจกรรมของสมาชิกคณะทูตานุทูตของรัฐบาลต่างประเทศ รวมถึงการประกอบกิจกรรมของสมาชิกในครอบครัว
ภายในระยะเวลาที่ได้รับอนุญาต
๒.      เจ้าหน้าที่ขององค์กรภาครัฐต่างประเทศ(Official)
กิจกรรมของหน่วยงานรัฐบาลของต่างประเทศและองค์กรระหว่างประเทศ รวมถึงสมาชิกในครอบครัว
๕ ปี, ๓ ปี,
๑ ปี, ๓ เดือน, ๓๐ วัน หรือ ๑๕ วัน
๓.      ศาสตราจารย์(Professor)
กิจกรรมค้นคว้าวิจัย ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการค้นคว้าวิจัย การศึกษาในมหาวิทยาลัยญี่ปุ่นหรือเทียบเท่า
๕ ปี, ๓ ปี,
๑ ปี หรือ
๓ เดือน
๔.      ศิลปิน
(Artist)
กิจกรรมด้านดนตรี ศิลปะ วรรณกรรม
วิจิตรศิลป์ ฯลฯ และดำรงชีพด้วยรายได้จากกิจกรรมเหล่านี้
๕ ปี, ๓ ปี,
๑ ปี หรือ
๓ เดือน
๕.      ผู้ประกอบกิจกรรม
ทางศาสนา
(Religious Activities)
ผู้เผยแพร่ศาสนาที่ถูกส่งมาจากองค์กรทางศาสนาในต่างประเทศเพื่อประกอบกิจกรรมด้านศาสนา
๕ ปี, ๓ ปี,
๑ ปี หรือ ๓ เดือน
๖.      นักข่าว/นักหนังสือพิมพ์(Journalist)
ผู้ที่ทำสัญญากับสำนักข่าวต่างประเทศและดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับหาข่าวและสื่อข่าว
๕ ปี, ๓ ปี,
๑ ปี หรือ ๓ เดือน
๗.      ผู้เชี่ยวชาญ
(Highly Skilled Professional)
 
 
 
 
 
ผู้ชำนาญเฉพาะด้านระดับสูง ประเภท ๑
(๑)    กิจกรรมการศึกษาวิจัยทางวิชาการระดับแนวหน้า
ผู้ที่ทำสัญญากับองค์กรภาครัฐหรือเอกชนของญี่ปุ่น ในการทำหน้าที่ศึกษาวิจัย ให้คำแนะนำหรือฝึกสอนเกี่ยวกับการวิจัย
(๒)    กิจกรรมใช้ความชำนาญเฉพาะด้านหรือเทคนิคระดับสูง
ผู้ที่ทำสัญญากับองค์กรภาครัฐหรือเอกชนของญี่ปุ่นในการทำกิจกรรมที่ต้องใช้ความรู้หรือเทคนิคด้านวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ หรือมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
(๓)    กิจกรรมด้านการบริหารระดับสูง
ผู้ที่ทำสัญญากับหน่วยงานเอกชนในญี่ปุ่นเพื่อทำการบริหารธุรกิจหรือควบคุมกิจการ
 
* การพิจารณาประกอบด้วย ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน รายรับต่อปี ฯลฯ โดยผู้ที่ผ่านเกณฑ์ ๗๐ คะแนนขึ้นไป จะได้รับการรับรองว่าเป็นผู้ดำเนินกิจกรรมชำนาญเฉพาะด้านระดับสูง
* ได้รับสิทธิพิเศษอื่นๆ เช่น สามารถดำเนินกิจกรรมได้มากกว่าหนึ่งประเภท
๕ ปี
 
ผู้ชำนาญเฉพาะด้านระดับสูง ประเภท ๒
ผู้ทีประกอบกิจกรรมผู้ชำนาญเฉพาะด้านระดับสูงประเภท ๑ และพำนักอยู่ในประเทศญี่ปุ่นเกิน ๓ ปีขึ้นไป และทำประโยขน์ให้แก่ประเทศญี่ปุ่นตามที่ประกาศในกฎกระทรวงยุติธรรมประเทศญี่ปุ่น
ไม่มีกำหนด
๘.      นักลงทุน/ผู้บริหาร(Management)
ดำเนินกิจกรรมการค้าระหว่างประเทศหรือบริหารธุรกิจอื่นๆ ในประเทศญี่ปุ่น หรือดำเนินกิจกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
๕ ปี, ๓ ปี,
๑ ปี หรือ ๓ เดือน
๙.      นักกฎหมาย/ นักบัญชี(Legal/Accounting Service)
ผู้ดำเนินกิจกรรมเป็นนักกฎหมายของสำนักงานกฎหมายของต่างประเทศหรือผู้ตรวจสอบบัญชีของสำนักงานบัญชีของต่างประเทศ ทั้งนี้ ต้องเป็นผู้มีใบประกาศรับรอง
๕ ปี, ๓ ปี,
๑ ปี หรือ ๓ เดือน
๑๐. ผู้ให้บริการทางการแพทย์
(Medical Services)
ผู้ที่มีใบประกอบอาชีพแพทย์ ทันตแพทย์ หรือวิชาชีพอื่นที่เกี่ยวข้องทางการแพทย์
๕ ปี, ๓ ปี,
๑ ปี หรือ ๓ เดือน
๑๑. นักวิจัย
(Researcher)
ผู้ที่ทำสัญญากับองค์กรภาครัฐหรือเอกชนของญี่ปุ่นในการดำเนินกิจกรรมด้านการค้นคว้าวิจัย
๕ ปี, ๓ ปี,
๑ ปี หรือ ๓ เดือน
๑๒. ครู/ผู้สอน
(Instructor)
กิจกรรมการศึกษาในโรงเรียนประถม มัธยมต้น/ปลาย โรงเรียนฝึกวิชาชีพ หรือสถานศึกษาที่เทียบเท่าโรงเรียน เช่น โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น และสถานศึกษาอื่นๆ
๕ ปี, ๓ ปี,
๑ ปี หรือ ๓ เดือน
๑๓. วิศวกร/
ผู้เชี่ยวชาญด้านมนุษยศาสตร์และกิจการต่างประเทศ
(Specialist in Technologies/ Humanities/ International Services)
ผู้ที่ทำสัญญากับภาคเอกชนของญี่ปุ่นในการดำเนินกิจกรรมที่ต้องใช้ความรู้ด้านวิศวกร วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ หรือมนุษยศาสตร์ เช่น กฎหมาย เศรษฐศาสตร์ หรือการดำเนินกิจกรรมที่ต้องใช้ความรู้พื้นฐานหรือความรู้สึกนึกคิดเชิงวัฒนธรรมของต่างประเทศ
๕ ปี, ๓ ปี,
๑ ปี
หรือ ๓ เดือน
๑๔. ผู้ทำงานกับบริษัทสาขาในต่างประเทศ
(Intra-company transferee)
กิจกรรมด้านวิศวกร มนุษยศาสตร์ งานด้านต่างประเทศที่เป็นการโอนย้ายพนักงานจากบริษัทลูกในต่างประเทศมาทำงานบริษัทแม่ในประเทศญี่ปุ่น
๕ ปี, ๓ ปี,
๑ ปี หรือ
๓ เดือน
๑๕. นักแสดง
(Entertainer)
กิจกรรมด้านศิลปะ เช่น การแสดงละคร นาฏศิลป์ ดนตรี กีฬาหรือธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการให้ความบันเทิง
๓ ปี, ๑ ปี,
๖ เดือน
๓ เดือน
หรือ ๑๕ วัน
๑๖. แรงงานฝีมือ
(Skilled Labour)
 
ผู้ที่ทำสัญญากับภาครัฐและเอกชนของญี่ปุ่นในการดำเนินกิจกรรมที่ต้องใช้เทคนิคและความชำนาญพิเศษด้านช่างเฉพาะด้านในอุตสาหกรรมนั้น
๕ ปี, ๓ ปี,
๑ ปี
หรือ ๓ เดือน
๑๗. ผู้ฝึกงานด้านเทคนิค
(Technical Intern
Training)
ผู้ฝึกงานด้านเทคนิคประเภท ๑ (ปีที่ ๑)
ผู้ฝึกงานที่มีวัตถุประสงค์ทำการฝึกฝนด้านทักษะฝีมือ เทคนิค ความรู้เพื่อนำไปถ่ายทอดภายใต้เงื่อนไขการจ้างงาน
๑ ปี หรือ
๖ เดือน
 
ผู้ฝึกงานด้านเทคนิคประเภท ๒ (ปีที่ ๒)
ผู้ฝึกงานด้านเทคนิคประเภท ๑ ที่ได้ฝึกฝนด้านเทคนิคและต้องการทำงานเพื่อฝึกฝนให้เกิดความชำนาญยิ่งขึ้น ภายใต้เงื่อนไขการจ้างงาน
ไม่เกิน ๑ ปี ตามคำสั่งรมว.กระทรวงยุติธรรม
 
*ผู้ฝึกงานด้านเทคนิคประเภท ๑ และ ๒ แบ่งออกเป็น ๒ ประเภทตามการรับผู้ฝึกงาน
(ก) บริษัทลูกที่ไปลงทุนในต่างประเทศจัดส่งพนักงาน มาทำงานกับบริษัทแม่ในประเทศญี่ปุ่น หรือเรียกว่าบริษัทแม่เป็นผู้รับผู้ฝึกงาน (Individual Enterprise Type)
(ข) องค์กรขนาดกลางและเล็กดำเนินการโดยไม่แสวงหาผลกำไรเป็นผู้รับผิดชอบในการรับและควบคุมการฝึกงานในสถานประกอบการเอกชนที่รับผู้ฝึกงานไปทำงาน หรือเรียกว่า องค์กรรับเป็นผู้รับผู้ฝึกงาน (Supervising Organization Type)
 
          นอกจากนี้ ผู้ได้รับสถานภาพพำนัก “นักเรียน” (College Student) หรือ “ผู้ติดตามครอบครัว” (Dependent) ที่ต้องการทำงานพิเศษจะต้องได้รับอนุญาตจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองก่อนจึงจะทำงานได้ ทั้งนี้ สามารถทำงานได้ไม่เกิน 28 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือสำหรับนักเรียนระหว่างช่วงวันหยุดฤดูร้อนหรือปิดเทอมสามารถทำงานได้ไม่เกิน 8 ชั่วโมงต่อวัน ทั้งนี้ สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจะประทับตราอนุญาต (ไม่ระบุนายจ้าง) ให้ดำเนินกิจกรรมนอกเหนือไว้ด้านหลังของบัตรประจำตัวผู้พำนักอาศัย (Zairyu Card)
          ทั้งนี้ การขอวีซ่าจะต้องดำเนินการมาตั้งแต่ก่อนเดินทางออกจากประเทศไทย ไม่สามารถเข้าประเทศญี่ปุ่นโดยใช้การยกเว้นวีซ่าท่องเที่ยว 14 วัน แล้วมาขอเปลี่ยนสถานภาพพำนักภายหลังได้ หากมีผู้กล่าวว่าจะสามารถขอวีซ่าให้ได้ ให้เข้าใจว่าเป็นกระบวนการค้ามนุษย์ ขอให้หลีกเลี่ยงการข้องเกี่ยวกับบุคคลดังกล่าว และแจ้งให้กองตรวจคนหางาน กรมการจัดหางานทราบ

ข้อมูล ณ ธันวาคม 2559