การอนุญาตทำงานของชาวต่างชาติในญี่ปุ่น

การออกใบอนุญาตทำงาน
ประเทศญี่ปุ่นไม่มีการออกใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) แต่ชาวต่างชาติสามารถทำงานได้ตามสถานภาพการพำนัก (VISA) ระบุ โดยสถานภาพพำนักที่สามารถทำงานได้มีดังนี้
สถานภาพพำนัก
 กิจกรรมที่อนุญาต
 ระยะเวลาอนุญาต
 1. นักการทูต (Diplomat)
กิจกรรมของสมาชิกคณะทูตานุทูตของรัฐบาลต่างประเทศ รวมถึงการประกอบกิจกรรมของสมาชิกในครอบครัว
 ภายในระยะเวลาที่ได้รับอนุญาต
 2. เจ้าหน้าที่ขององค์กรภาครัฐต่างประเทศ (Official)
กิจกรรมของหน่วยงานรัฐบาลของต่างประเทศและองค์กรระหว่างประเทศ รวมถึงสมาชิกในครอบครัว
5 ปี, 3 ปี,1 ปี, 3 เดือน, 30 วัน หรือ 15 วัน
 3. ศาสตราจารย์ (Professor)
 กิจกรรมค้นคว้าวิจัย ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการค้นคว้าวิจัย การศึกษาในมหาวิทยาลัยญี่ปุ่นหรือเทียบเท่า
 5 ปี, 3 ปี, 1 ปี หรือ
3 เดือน
 4. ศิลปิน (Artist)
กิจกรรมด้านดนตรี ศิลปะ วรรณกรรม วิจิตรศิลป์ ฯลฯ และดำรงชีพด้วยรายได้จากกิจกรรมเหล่านี้
 5 ปี, 3 ปี, 1 ปี หรือ 3 เดือน
 5. ผู้ประกอบกิจกรรมทางศาสนา
(Religious Activities)
 ผู้เผยแพร่ศาสนาที่ถูกส่งมาจากองค์กรทางศาสนาในต่างประเทศเพื่อประกอบกิจกรรมด้านศาสนา
 5 ปี, 3 ปี, 1 ปี หรือ 3 เดือน
 6. นักข่าว/นักหนังสือพิมพ์ (Journalist)
 ผู้ที่ทำสัญญากับสำนักข่าวต่างประเทศและดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับหาข่าวและสื่อข่าว
 5 ปี, 3 ปี, 1 ปี หรือ 3 เดือน
 7. ผู้เชี่ยวชาญ
(Highly Skilled Professional)
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ผู้ชำนาญเฉพาะด้านระดับสูง ประเภท 1
 7.1 กิจกรรมการศึกษาวิจัยทางวิชาการระดับแนวหน้
 ผู้ที่ทำสัญญากับองค์กรภาครัฐหรือเอกชนของญี่ปุ่น ในการทำหน้าที่ศึกษาวิจัย ให้คำแนะนำหรือฝึกสอนเกี่ยวกับการวิจัย
 7.2 กิจกรรมใช้ความชำนาญเฉพาะด้านหรือเทคนิคระดับสูงผู้ที่ทำสัญญากับองค์กรภาครัฐหรือเอกชนของญี่ปุ่นในการทำกิจกรรมที่ต้องใช้ความรู้หรือเทคนิคด้านวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ หรือมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 7.3 กิจกรรมด้านการบริหารระดับสูงผู้ที่ทำสัญญากับหน่วยงานเอกชนในญี่ปุ่นเพื่อทำการบริหารธุรกิจหรือควบคุมกิจการ
* การพิจารณาประกอบด้วย ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน รายรับต่อปี ฯลฯ โดยผู้ที่ผ่านเกณฑ์ 70 คะแนนขึ้นไป จะได้รับการรับรองว่าเป็นผู้ดำเนินกิจกรรมชำนาญเฉพาะด้านระดับสูง
* ได้รับสิทธิพิเศษอื่นๆ เช่น สามารถดำเนินกิจกรรมได้มากกว่าหนึ่งประเภท
 

 
 
 
 
 
 
 
5 ปี

 

 

 ผู้ชำนาญเฉพาะด้านระดับสูง ประเภท 2
 ผู้ทีประกอบกิจกรรมผู้ชำนาญเฉพาะด้านระดับสูงประเภท 1 และพำนักอยู่ในประเทศญี่ปุ่นเกิน 3 ปีขึ้นไป และทำประโยขน์ให้แก่ประเทศญี่ปุ่นตามที่ประกาศในกฎกระทรวงยุติธรรมประเทศญี่ปุ่น
 ไม่มีกำหนด
 8. นักลงทุน/ผู้บริหาร(Management)
 ดำเนินกิจกรรมการค้าระหว่างประเทศหรือบริหารธุรกิจอื่นๆ ในประเทศญี่ปุ่น หรือดำเนินกิจกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
5 ปี, 3 ปี, 1 ปี หรือ 3 เดือน
 9. นักกฎหมาย/ นักบัญชี (Legal/Accounting Service)
 ผู้ดำเนินกิจกรรมเป็นนักกฎหมายของสำนักงานกฎหมายของต่างประเทศหรือผู้ตรวจสอบบัญชีของสำนักงานบัญชีของต่างประเทศ ทั้งนี้ ต้องเป็นผู้มีใบประกาศรับรอง
5 ปี, 3 ปี, 1 ปี หรือ 3 เดือน
 10. ผู้ให้บริการทางการแพทย์
 (Medical Services)
 ผู้ที่มีใบประกอบอาชีพแพทย์ ทันตแพทย์ หรือวิชาชีพอื่นที่เกี่ยวข้องทางการแพทย์
5 ปี, 3 ปี, 1 ปี หรือ 3 เดือน
 11. นักวิจัย
(Researcher)
 ผู้ที่ทำสัญญากับองค์กรภาครัฐหรือเอกชนของญี่ปุ่นในการดำเนินกิจกรรมด้านการค้นคว้าวิจัย
5 ปี, 3 ปี, 1 ปี หรือ 3 เดือน
 12. ครู/ผู้สอน
(Instructor)
 กิจกรรมการศึกษาในโรงเรียนประถม มัธยมต้น/ปลาย โรงเรียนฝึกวิชาชีพ หรือสถานศึกษาที่เทียบเท่าโรงเรียน เช่น โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น และสถานศึกษาอื่นๆ
5 ปี, 3 ปี, 1 ปี หรือ 3 เดือน
 13. วิศวกร/ผู้เชี่ยวชาญด้านมนุษยศาสตร์และกิจการต่างประเทศ
(Specialist in Technologies/ Humanities/ International Services)
 ผู้ที่ทำสัญญากับภาคเอกชนของญี่ปุ่นในการดำเนินกิจกรรมที่ต้องใช้ความรู้ด้านวิศวกร วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ หรือมนุษยศาสตร์ เช่น กฎหมาย เศรษฐศาสตร์ หรือการดำเนินกิจกรรมที่ต้องใช้ความรู้พื้นฐานหรือความรู้สึกนึกคิดเชิงวัฒนธรรมของต่างประเทศ
5 ปี, 3 ปี, 1 ปี หรือ 3 เดือน
 14. ผู้ทำงานกับบริษัทสาขาในต่างประเทศ
(Intra-company transferee)
 กิจกรรมด้านวิศวกร มนุษยศาสตร์ งานด้านต่างประเทศที่เป็นการโอนย้ายพนักงานจากบริษัทลูกในต่างประเทศมาทำงานบริษัทแม่ในประเทศญี่ปุ่น
5 ปี, 3 ปี, 1 ปี หรือ 3 เดือน
 15. นักแสดง
(Entertainer)
 กิจกรรมด้านศิลปะ เช่น การแสดงละคร นาฏศิลป์ ดนตรี กีฬาหรือธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการให้ความบันเทิง
 3 ปี, 1 ปี,6 เดือน, 3 เดือน
 หรือ 15 วัน
 16. แรงงานฝีมือ
(Skilled Labour)
 

 

 ผู้ที่ทำสัญญากับภาครัฐและเอกชนของญี่ปุ่นในการดำเนินกิจกรรมที่ต้องใช้เทคนิคและความชำนาญพิเศษด้านช่างเฉพาะด้านในอุตสาหกรรมนั้น
5 ปี, 3 ปี, 1 ปี หรือ 3 เดือน
 17. ผู้ฝึกงานด้านเทคนิค (Technical Intern Training)
ผู้ฝึกงานด้านเทคนิคประเภท 1 (ปีที่ 1)
ผู้ฝึกงานที่มีวัตถุประสงค์ทำการฝึกฝนด้านทักษะฝีมือ เทคนิค ความรู้เพื่อนำไปถ่ายทอดภายใต้เงื่อนไขการจ้างงาน
1 ปี หรือ 6 เดือน
 

 

ผู้ฝึกงานด้านเทคนิคประเภท 2 (ปีที่ 2)
ผู้ฝึกงานด้านเทคนิคประเภท 1 ที่ได้ฝึกฝนด้านเทคนิคและต้องการทำงานเพื่อฝึกฝนให้เกิดความชำนาญยิ่งขึ้น ภายใต้เงื่อนไขการจ้างงาน
 

ไม่เกิน 2 ปี ตามคำสั่งรมว.กระทรวงยุติธรรม

 

 

 *ผู้ฝึกงานด้านเทคนิคประเภท 1 และ 2 แบ่งออกเป็น 2 ประเภทตามการรับผู้ฝึกงาน
 (ก) บริษัทลูกที่ไปลงทุนในต่างประเทศจัดส่งพนักงาน   มาทำงานกับบริษัทแม่ในประเทศญี่ปุ่น หรือเรียกว่าบริษัทแม่เป็นผู้รับผู้ฝึกงาน (Individual Enterprise Type)
 (ข) องค์กรขนาดกลางและเล็กดำเนินการโดยไม่แสวงหาผลกำไรเป็นผู้รับผิดชอบในการรับและควบคุมการฝึกงานในสถานประกอบการเอกชนที่รับผู้ฝึกงานไปทำงาน หรือเรียกว่า องค์กรรับเป็นผู้รับผู้ฝึกงาน (Supervising Organization Type)
 

 

 

          นอกจากนี้ ผู้ได้รับสถานภาพพำนัก “นักเรียน” (College Student) หรือ “ผู้ติดตามครอบครัว” (Dependent) ที่ต้องการทำงานพิเศษจะต้องได้รับอนุญาตจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองก่อนจึงจะทำงานได้ ทั้งนี้ สามารถทำงานได้ไม่เกิน 28 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือสำหรับนักเรียนระหว่างช่วงวันหยุดฤดูร้อนหรือปิดเทอมสามารถทำงานได้ไม่เกิน 8 ชั่วโมงต่อวัน ทั้งนี้ สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจะประทับตราอนุญาต (ไม่ระบุนายจ้าง) ให้ดำเนินกิจกรรมนอกเหนือไว้ด้านหลังของบัตรประจำตัวผู้พำนักอาศัย (Zairyu Card)

          ทั้งนี้ การขอวีซ่าจะต้องดำเนินการมาตั้งแต่ก่อนเดินทางออกจากประเทศไทย ไม่สามารถเข้าประเทศญี่ปุ่นโดยใช้การยกเว้นวีซ่าท่องเที่ยว 14 วัน แล้วมาขอเปลี่ยนสถานภาพพำนักภายหลังได้ หากมีผู้กล่าวว่าจะสามารถขอวีซ่าให้ได้ ให้เข้าใจว่าเป็นกระบวนการค้ามนุษย์ ขอให้หลีกเลี่ยงการข้องเกี่ยวกับบุคคลดังกล่าว และแจ้งให้กองตรวจคนหางาน กรมการจัดหางานทราบ

 

ข้อมูล ณ ธันวาคม 2559