ภารกิจหน้าที่

สำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่น มีหน้าที่และภารกิจ ดังนี้

1. คุ้มครอง ดูแลสิทธิประโยชน์ด้านการทำงานของแรงงานไทย
    1.1 ตรวจเยี่ยมการทำงาน สภาพการจ้าง สภาพที่พักฯของแรงงานไทย
    1.2 รับเรื่องร้องทุกข์และเจรจาไกล่เกี่ยแก้ไขปัญหาด้านแรงงาน
    1.3 ให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับการทำงานในประเทศญี่ปุ่น กฎหมายด้านแรงงานที่เกี่ยวข้อง
    1.4 ให้ความรู้แก่แรงงานที่กำลังจะเข้าทำงานในบริษัทญี่ปุ่น ได้แก่ เรื่องกฏ ระเบียบ สวัสดิการ ประกันสังคม  ข้อควรปฏิบัติ ข้อบังคับ เป็นต้น
    1.5 ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้แรงงานไทยได้เข้าถึงสิทธิประโยชน์ขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง

2. การส่งเสริมและขยายตลาดแรงงาน
    2.1 ให้คำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการญี่ปุ่นถึงการรับแรงงานไทยเข้ามาทำงาน
    2.2 ตรวจสอบสัญญาการจ้างงาน
    2.3 ร่วมมือกับองค์กรภาครัฐและเอกชนในทำ Business Matching

3. ศึกษา วิเคราะห์ รายงานสถานการณ์แรงงาน
    3.1 ศึกษา รวบรวมข้อมูลด้านการจ้างงานและสถานการณ์การจ้างงาน
    3.2 รายงานสถานการณ์ด้านการจ้างงานและสถานการณ์การจ้างงาน
    3.3 วิเคราะห์สถานการณ์การจ้างงานและผลกระทบอันจะส่งผลต่อการจ้างแรงงานไทย