สรุปข่าวสำคัญด้านแรงงานภายในประเทศญี่ปุ่น

รายงานความเคลื่อนไหวการอนุญาตให้แรงงานต่างชาติเข้ามาทำงานในญี่ปุ่นด้วยวีซ่าเทคนิคเฉพาะทาง(ใหม่)
ข่าวด้านเศรษฐกิจแรงงานที่น่าสนใจในประเทศญี่ปุ่น ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๐
ข่าวด้านเศรษฐกิจแรงงานที่น่าสนใจในประเทศญี่ปุ่น ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๐
ข่าวด้านเศรษฐกิจแรงงานที่น่าสนใจในประเทศญี่ปุ่น ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๐
ข่าวด้านเศรษฐกิจแรงงานที่น่าสนใจในประเทศญี่ปุ่น ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
ข่าวด้านเศรษฐกิจแรงงานที่น่าสนใจในประเทศญี่ปุ่น ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๐
ข่าวด้านเศรษฐกิจแรงงานที่น่าสนใจในประเทศญี่ปุ่น ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๕๙
ข่าวด้านเศรษฐกิจแรงงานที่น่าสนใจในประเทศญี่ปุ่น ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๙
ข่าวด้านเศรษฐกิจแรงงานที่น่าสนใจในประเทศญี่ปุ่น ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๕๙
ข่าวด้านเศรษฐกิจแรงงานที่น่าสนใจในประเทศญี่ปุ่น ประจำเดือน กันยายน ๒๕๕๙
ข่าวด้านเศรษฐกิจแรงงานที่น่าสนใจในประเทศญี่ปุ่น ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๕๙
ข่าวด้านเศรษฐกิจแรงงานที่น่าสนใจในประเทศญี่ปุ่น ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๙
ข่าวด้านเศรษฐกิจแรงงานที่น่าสนใจในประเทศญี่ปุ่น ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๕๙
ข่าวด้านเศรษฐกิจแรงงานที่น่าสนใจในประเทศญี่ปุ่น ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๙
ข่าวด้านเศรษฐกิจแรงงานที่น่าสนใจในประเทศญี่ปุ่น ประจำเดือน เมษายน ๒๕๕๙
ข่าวด้านเศรษฐกิจแรงงานที่น่าสนใจในประเทศญี่ปุ่น ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๕๙
ข่าวด้านเศรษฐกิจแรงงานที่น่าสนใจในประเทศญี่ปุ่น ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
ข่าวด้านเศรษฐกิจแรงงานที่น่าสนใจในประเทศญี่ปุ่น ประจำเดือน มกราคม ๒๕๕๙
ขั้นตอนการขอรับบำเหน็จกรณีชราภาพคืนจากสำนักงาน Japan Pension Service
อาชีพ และขั้นตอนวิธีการเข้ามาทำงานในประเทศญี่ปุ่น