สวัสดิการแรงงานไทย

 

 

     สำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่นได้ดำเนินภารกิจของกระทรวงแรงงานในการให้ความคุ้มครอง ดูแล ช่วยเหลือ ตลอดจนรักษาสิทธิประโยชน์พึงมีพึงได้ของแรงงานไทยมาโดยตลอด นอกจากนี้ ยังมีภารกิจเพิ่มเติมที่ได้รับการมอบหมายจากสถานเอกอัครราชทูตซีอีโอในการให้การช่วยเหลือแก่คนไทยในญี่ปุ่น โดยภารกิจที่สำคัญ ได้แก่ 

                  - การตรวจสอบสัญญาการจ้างงานเพื่อให้แรงงานไทยได้รับค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา และสิทธิประโยชน์ตามสัญญาจ้างและตามกฎหมายท้องถิ่นที่กำหนดไว้

                  - ดูแลคุ้มครองและช่วยเหลือแรงงานไทยให้ได้รับสิทธิตามพระราชบัญญัติจัดหางาน     และ   คุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537 

                  - การพิจารณากำหนดและวางมาตรฐานเงื่อนไขขั้นต่ำในการทำสัญญาจ้างและเงื่อนไขอื่นๆ  ในการจ้าง   แรงงานไทย

                  - การตรวจสอบรับรองเอกสารการจ้างงานของนายจ้างในต่างประเทศ เพื่อคุ้มครอง และป้องกันการ   หลอกลวงแรงงานไทย โดยการตรวจสอบตำแหน่งงาน ตรวจสอบลักษณะงาน เพื่อให้เกิดสิทธิประโยชน์สูงสุดแก่แรงงานไทย

                  - ทำหน้าที่ด้านแรงงานสัมพันธ์ในการเจรจาไกล่เกลี่ย เป็นผู้ประสานงานเจรจาเมื่อเกิดปัญหาข้อพิพาทระหว่างนายจ้างและแรงงานไทย รวมถึงเป็นตัวแทนของแรงงานไทยในการดำเนินคดีต่างๆ หรือเมื่อแรงงานไทยถูกล่วงละเมิดสิทธิ

                  - ดำเนินการช่วยเหลือส่งแรงงานไทยกลับประเทศในกรณีต่างๆ เช่น เกิดภาวะสงครามหรือ ภัยทางธรรมชาติ รวมถึงกรณีแรงงานไทยผิดกฎหมายถูกจับและเนรเทศ

                  - ให้คำแนะนำ ปรึกษา รวมถึงการจัดประชุมให้ความรู้แก่แรงงานไทยในเรื่องต่างๆ ณ สำนักงานแรงงาน หรือ โดยการออกไปดำเนินการตามสถานประกอบการที่แรงงานไทยทำงานอยู่ รวมทั้งการตรวจเยี่ยมแรงงานไทยตามเรือนจำ สถานกักกัน   โรงพยาบาล เป็นต้น

                  - ประสานงานให้ความร่วมมือระหว่างประเทศ รวมถึงประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อสร้างภาพพจน์ที่ดีแก่แรงงานไทย รวมถึงร่วมป้องกันแก้ไขปัญหาข้อพิพาทต่างๆก่อนที่จะลุกลามกลายเป็นปัญหาใหญ่

                  - การสงเคราะห์สิ่งของ และอาหารแห้งต่างๆให้แก่ผู้ฝึกงานไทย แรงงานไทย เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานและฝึกงาน

                  - การให้บริการให้คำปรึกษาและรับคำร้องทุกข์ทางโทรศัพท์สายด่วนตลอด 24 ชั่วโมง จำนวน 3 สาย

นอกจากนี้ยังได้การดำเนินภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากสถานเอกอัครราชทูต CEO ณ กรุงโตเกียว ดังนี้

                  - ติดตามคนไทยที่สูญหาย/ถูกหลอกในญี่ปุ่น

                  - การให้ความช่วยเหลือคนป่วย

                  - การให้ความช่วยเหลือคนไทยที่ตกทุกข์ได้ยาก (การให้ความช่วยเหลือหญิงไทยที่ถูกสามีทอดทิ้ง)

                  - การ Monitor สภาพโรงงานและสภาพความเป็นอยู่ของแรงงานไทย

                  - การประสาน/ติดตามคนไทยที่เดินทางกลับ

                  - การให้ความช่วยเหลือแก่แรงงานไทยผู้ถูกจับกุม (โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจ/เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง) โดยไปเยี่ยมเยียน และส่งข่าวให้ญาติทราบ(หากประสงค์)

                 - การส่งของเยี่ยมเยียนคนไทยที่ถูกตัดสินลงโทษจำคุกในญี่ปุ่น

                  - การจัดส่งเจ้าหน้าที่ไปทำงานร่วมกับสอท.เป็นครั้งคราวเพื่อเพิ่มทักษะและการประสานงานที่กระชับยิ่งขึ้น