คู่มือแรงงานไทยในประเทศญี่ปุ่น

    คู่มือแรงงานไทยในประเทศญี่ปุ่น แปลและเรียบเรียงจากหนังสือ “คู่มือการทำงานในประเทศญี่ปุ่นสำหรับแรงงานต่างชาติ (ฉบับปีค.ศ.2016)” ซึ่งจัดทำโดยศูนย์ให้คำปรึกษาด้านแรงงานของกรุงโตเกียว (Tokyo Labour Consultation Center)และได้รับการอนุญาตจากกรุงโตเกียวในการแปลและจัดพิมพ์เป็นภาษาไทย เพื่อเผยแพร่แก่ผู้ฝึกงานด้านเทคนิค ผู้ฝึกงานและลูกจ้างของบริษัทแม่-ลูก แรงงานฝีมือ แรงงานที่มีวีซ่าถาวร องค์กร NPO ของไทย อาสาสมัครแรงงานไทย หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้สนใจ เป็นต้น ทั้งนี้ ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกระทรวงแรงงาน 

พิมพ์ครั้งแรก จำนวน 1,000 เล่ม เดือนกันยายน 2559