กฎหมายแรงงาน

 กฎหมายแรงงาน

          ประเทศญี่ปุ่นมีกฎหมายมาตรฐานแรงงาน ที่มีผลบังคับใช้ทั้งคนญี่ปุ่นและแรงงานต่างชาติเท่าเทียมกัน กฎหมายแรงงานที่ควรทราบ

 

การทำสัญญาจ้าง

          การทำงานต้องมีการจัดทำสัญญาจ้างเป็นลายลักษณ์อักษร โดยนายจ้างและแรงงานมีสำเนาสัญญาเก็บไว้เป็นหลักฐาน สัญญาจ้างควรผ่านการรับรองจากสำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่น เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและเป็นไปตามกฎหมายแรงงานญี่ปุ่น

เวลาการทำงาน

          กฎหมายมาตรฐานแรงงานญี่ปุ่น กำหนดให้ทำงานไม่เกินสัปดาห์ละ 40 ชั่วโมง และวันละ 8 ชั่วโมง ยกเว้นนายจ้างที่มีการจ้างแรงงานไม่ถึง 10 คนในประเภทกิจการค้าขาย ภาพยนตร์/การละคร งานให้บริการด้านสุขภาพอนามัย งานบริการ/ความบันเทิง สามารถให้แรงงานทำงานได้ไม่เกิน 44 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

          ต้องกำหนดวันหยุดอย่างน้อย 1 วันต่อสัปดาห์หรือมีวันหยุดให้ 4 วันขึ้นไปในระหว่างการทำงาน 4 สัปดาห์

การจ่ายค่าจ้าง

          นายจ้างต้องจ่ายค่าจ้างอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง และจ่ายเต็มจำนวนให้กับแรงงานโดยตรง ห้ามมิให้จ่ายค่าจ้างผ่านผู้อื่น นายจ้างอาจจะจ่ายเงินเข้าบัญชีธนาคารของแรงงานก็ได้

การคิดค่าจ้างล่วงเวลา

          นายจ้างต้องจ่ายค่าตอบแทนให้แก่แรงงานในการทำงานล่วงเวลา ดังนี้การทำงานล่วงเวลา

อัตราค่าล่วงเวลา (ต่อชั่วโมง)

การทำงานล่วงเวลา

(เกินชั่วโมงทำงานที่กฎหมายกำหนด)

ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๒๕

ทั้งนี้ กรณีทำงานล่วงเวลาเกิน ๖๐ ชั่วโมง/เดือน

ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๕๐

(*บังคับใช้เฉพาะสถานประกอบการขนาดใหญ่)

การทำงานกลางคืน

(เวลา ๒๒.๐๐ น. ๕.๐๐ น.ของวันถัดไป)

ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๒๕ ขึ้นไป

การทำงานในวันหยุด

ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๓๕

          สำหรับบริษัทที่ใช้ระบบการทำงานแบบยืดหยุ่น แรงงานจะได้รับค่าล่วงเวลาเฉพาะในกรณีที่นายจ้างให้ทำงานเกินชั่วโมงทำงานต่อสัปดาห์ที่กฎหมายกำหนด รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการคำนวณค่าล่วงเวลาให้สอบถามบริษัท

สวัสดิการตามกฎหมาย

          แรงงานในประเทศญี่ปุ่นต้องเข้าระบบประกันสุขภาพ และระบบประกันบำนาญตามกฎหมาย ซึ่งนายจ้างและแรงงานจ่ายค่าเบี้ยประกันคนละครึ่ง โดยนายจ้างมีหน้าที่หักค่าเบี้ยประกันจากเงินเดือนของแรงงานและนำจ่ายให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกเดือน

          รายละเอียดเกี่ยวกับประกันสุขภาพ à http://japan.mol.go.th/node/3860

          รายละเอียดเกี่ยวกับประกันบำนาญ à http://japan.mol.go.th/node/3924

          ทั้งนี้ แรงงานต่างชาติที่เดินทางกลับประเทศแล้ว สามารถขอเงินบำเหน็จกรณีชราภาพคืนจาก Japan Pension Service ได้

 

เรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน กรุณาอ่านคู่มือแรงงานไทยในประเทศญี่ปุ่น ((ลิงค์))