สนร.ญี่ปุ่นจัดบรรยาย "มาตรการจ้างงานผู้สูงอายุในประเทศญี่ปุ่น"

วันที่: 
ศุกร์, กันยายน 29, 2017 (ทั้งวัน)

14 กันยายน 2560

สำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่น โดยนางสุชาดา  ชี้เจริญ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) ได้เรียนเชิญอุปทูต นายเชิดชาย ใช้ไววิทย์ให้การต้อนรับ คณะ นบรส รุ่นที่ 7 นำคณะโดยผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน (นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ) ต่อจากนั้นได้เชิญวิทยากรจากกระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการ (MHLW) บรรยายเรื่องมาตรการจ้างงานผู้สูงอายุฯ และ สนร.ญี่ปุ่นบรรยายสรุปภารกิจของ สนร.และสถานการณ์แรงงานฯ ผู้เข้ารับการอบรมมีความสนใจและกระตือรือร้นในการรับฟังการบรรยายและซักถามข้อสงสัยอย่างดียิ่ง