สนร.ญี่ปุ่นร่วมประชุมหารือองค์กรรับ-องค์กรส่ง

วันที่: 
ศุกร์, กันยายน 29, 2017 (ทั้งวัน)

20 กันยายน 2560

สนร ญี่ปุ่น โดยนางสุชาดา  ชี้เจิรญ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) ร่วมประชุมกับองค์กรรับ NCS องค์กรส่ง JJS ผู้ฝึกงานด้านเทคนิคและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของผู้ฝึกงาน

ในการนี้พบว่านายจ้างเก็บค่าที่พักและค่าสาธารณูปโภคมากกว่าระบุในสัญญาโดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ฝึกงาน ผู้ฝึกงานไม่พอใจการบริหารงานของนายจ้าง และผู้ควบคุมงาน จึงไม่ประสงค์ทำงานต่อไปและต้องการกลับไทย โดยเจรจาขอให้องค์กรส่งคืนเงินค่าธรรมเนียมให้ในสัดส่วนที่พอเหมาะ องค์กรส่ง/องค์กรรับจะจัดการในเรื่องดังกล่าวต่อไป