ตาราแสดงสาขาอาชีพแรงงานที่มีทักษะเฉพาะ 特定技能職種・作業一覧(タイ語版のみ)

 ตารางแสดงสาขาอาชีพที่อนุญาตให้ผู้ฝึกงานเทคนิคที่ฝึกงานครบ ๓ ปี

ให้เข้ามาทางานในระบบแรงงานที่มีทักษะเฉพาะได้โดยไม่ต้องสอบทักษะฝีมือ

技能実習3年間修了者は技能特定に移動が可能な職種・作業一覧表(試験免除)

 

ไฟล์แนบขนาด
Job categories Eligible When TITP Shift to Specified skill worker.pdf350.9 KB