การยื่นเอกสารเพื่อขอนำแรงงานไทยเข้ามาทำงานก่อสร้าง/ต่อเรือในประเทศญี่ปุ่น 国土交通省外国人建築・造船就労者受入れ事業に関する 特定監理団体及び受入企業が行なう手続き