สนร.ญี่ปุ่นร่วมงานรณรงค์ความปลอดภัยในการทำงานขององค์กร IM Japan กรุงโตเกียว

วันที่: 
Wed, 2012-08-29 (ทั้งวัน) - Fri, 2013-08-30 (ทั้งวัน)

 เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๕ สำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่น นำโดย นายสุชาติ  แสงอุไร ที่ปรึกษา   (ฝ่ายแรงงาน) และนางสาวจิตรลดา บำรุงจิต ล่าม ได้เดินทางไปฏิบัติภารกิจร่วมกิจกรรมงานรณรงค์ความปลอดภัยในการทำงานและการดำรงชีพของผู้ฝึกงานในเขตจังหวัด Tokyo และจังหวัดใกล้เคียง ณ Midori Community Center เขต Sumida Tokyo โดยมีผู้ฝึกงานไทยเข้าร่วมงาน  ๕๐  คนและจากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ๕๐ คน  


ในงานฯ  จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องการจราจร กฎข้อบังคับในการใช้จักรยาน เครื่องหมายจราจร โดยหน้าที่ตำรวจ และองค์กร IM Japan บรรยายเกี่ยวกับความปลอดภัยในที่ทำงาน โดยแจกรูปวาดจำลองสถานการณ์ทำงานในโรงงานและการใช้จักรยาน และเปิดโอกาสให้ผู้ฝึกงานร่วมแสดงความคิดเห็นว่าสถานการณ์นั้นๆ ควรป้องกันอันตรายอย่างไรเป็นภาษาญี่ปุ่น  จากนั้นเป็นประธานองค์กร IM Japan ได้มอบรางวัลแก่ผู้ฝึกงานที่ชนะเลิศการประกวดโปสเตอร์รณรงค์ความปลอดภัย โดยผู้ฝึกงานไทยเข้าร่วมรับรางวัล ๑ คน และประธานองค์กรฯ มอบ      เกียรติบัตรแก่ผู้ฝึกงานที่ผ่านการสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นระดับ N ๒ และ N ๓ ในครั้งนี้ มีผู้ฝึกงานไทยเข้าร่วมรับรางวัล ๓ คน ระหว่างเวลาพักครึ่งของงานฯ  คณะสำนักงานแรงงานฯ ได้พบปะพูดคุยกับผู้ฝึกงานและขอให้ตั้งใจฝึกงาน และได้มอบหนังสือพิมพ์และนิตยสารไทยให้แก่ผู้ฝึกงาน