โครงสร้างบุคลากร

ข้าราชการประจำสำนักงาน 2 คน 

  1. อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน)  นายสายชล  อกนิษฐวงศ์
  2. ที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) นายธีรศักดิ์ อยู่เพชร         

ลูกจ้างท้องถิ่น 4 คน 

  1. ผู้ช่วยดำเนินการส่งเสริมด้านการจ้างงานในต่างประเทศ  นางสาวจิตรลดา บำรุงจิต
  2. พนักงานประสานงานทั่วไป  นายนิรันดร์ อุเมะมุระ         
  3. ล่ามประจำสำนักงาน นายกวีวัธน์ ธีรวัชรอนันต์ 
  4. เสมียนประจำสำนักงาน นางสาวธนิชา เรืองสุวรรณ์