โครงสร้างบุคลากร

ข้าราชการประจำสำนักงาน
1. นายสายชล  อกนิษฐวงศ์     
    อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) 
2. นายธีรศักดิ์ อยู่เพชร
    ที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) 
         

ลูกจ้างประจำท้องถิ่น
1. นางสาวจิตรลดา บำรุงจิต
    
ผู้ช่วยดำเนินการส่งเสริมด้านการจ้างงานในต่างประเทศ 
2. นายนิรันดร์ อุเมะมุระ
    พนักงานประสานงานทั่วไป
3. นางสาวจุติพร  กันทวิชยานนท์
    ล่าม
4. นางสาวธนิชา เรืองสุวรรณ์ 
    เสมียน