โครงสร้างบุคลากร

มีข้าราชการจากประเทศไทยประจำการ 2 คน คือ

1. นางสุชาดา ชี้เจริญ ตำแหน่งอัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) 

2. นางสาวชโลทร เลี่ยวชวลิต ตำแหน่งที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน)     

นอกจากนี้มีลูกจ้างท้องถิ่นอีก 4 คน คือ

1. นางสาวจิตรลดา บำรุงจิต ตำแหน่งผู้ช่วยดำเนินการส่งเสริมด้านการจ้างงานในต่างประเทศ

2. นายนิรันดร์ อุเมะมุระ ตำแหน่งพนักงานประสานงานทั่วไป

3. นายกวีวัธน์ ธีรวัชรอนันต์ ตำแหน่งล่าม

4. นางสาวธนิชา เรืองสุวรรณ์ ตำแหน่งเสมียน