Skip to main content

หน้าหลัก

ประกวดเรียงความภาษาญี่ปุ่น หัวข้อ สิ่งที่ฉันได้เรียนรู้ในญี่ปุ่น

สำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่น ขอเชิญพี่น้องแรงงานไทยที่เป็นผู้ฝึกงานด้านเทคนิค (วีซ่าผู้ฝึกงานด้านเทคนิค) ที่อยู่ในระหว่างการฝึกงาน และแรงงานทักษะเฉพาะทาง (วีซ่าทักษะเฉพาะทาง) ที่อยู่ในระหว่างการทำงานในประเทศญี่ปุ่น ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเรียงความภาษาญี่ปุ่น หัวข้อ “สิ่งที่ฉันได้เรียนรู้ในญี่ปุ่น” ประจำปี 2563 ชิงเงินรางวัลกว่า 200,000 เยน และตั๋วเครื่องบินไปกลับ ญี่ปุ่น – กรุงเทพฯ

วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นการส่งเสริม/กระตุ้นให้แรงงานไทยเกิดการเรียนรู้และพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารภาษาญี่ปุ่นที่สูงขึ้น และนำไปใช้ในการทำงานได้

ระยะเวลาดำเนินการ
วันที่ 25 ธันวาคม 2562 – 27 มีนาคม 2563 : ประชาสัมพันธ์และรับผลงานประกวดเรียงความ
ช่วงเดือนพฤษภาคม 2563 : ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล (จะแจ้งวันและเวลาภายหลังผ่านทางเว็บไซต์)
ช่วงเดือนมิถุนายน 2563 : พิธีมอบรางวัล (จะแจ้งวันและเวลาภายหลังผ่านทางเว็บไซต์)

คุณสมบัติและวิธีการรับสมัคร
1. ผู้ส่งเรียงความเข้าประกวดต้องเป็นผู้ฝึกงานภายใต้ระบบการฝึกงานด้านเทคนิค (วีซ่าผู้ฝึกงานด้านเทคนิค) อยู่ในระหว่างการฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น หรือเป็นแรงงานทักษะเฉพาะทาง (วีซ่าทักษะเฉพาะทาง) ในช่วงระยะเวลาการรับสมัคร (ดาวน์โหลดเอกสารประกวด)
2. ผู้ส่งเรียงความต้องเขียนเรียงความด้วยลายมือของตนเองลงในกระดาษเท่านั้น ไม่รับเรียงความที่พิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์
3. เรียงความมีความยาวไม่เกิน 3 หน้ากระดาษ Genko yoshi A4 หรือ 700-1,200 ตัวอักษร
โดยดาวน์โหลดแบบฟอร์ม Genko yoshi ทางเว็บไซต์ของสำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่น http://japan.mol.go.th
4. สามารถส่งเรียงความเข้าประกวดได้ท่านละ 1 ฉบับ

วิธีการส่งผลงาน
การจัดส่งเรียงความเข้าประกวดให้จัดส่งผ่านองค์กรรับที่รับผิดชอบดูแล เป็นผู้จัดส่งให้สำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่นทางไปรษณีย์ หรือจัดส่งเองโดยส่งไปรษณีย์มาที่สำนักงานแรงงาน ที่อยู่ Office Of Labour Affairs, Royal Thai Embassy Tokyo 3-14-6, Kami-Osaki, Shinagawa-ku, Tokyo 141-0021

รางวัลการประกวด
1. รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัลๆละ 50,000 เยน ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ไทย-ญี่ปุ่น พร้อมโล่รางวัลและใบประกาศ
2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 1 รางวัลๆละ 30,000 เยน พร้อมโล่รางวัลและใบประกาศ
3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 1 รางวัลๆละ 20,000 เยน พร้อมโล่รางวัลและใบประกาศ
4. รางวัลชมเชย จำนวน 10 รางวัลๆละ 10,000 เยน พร้อมใบประกาศ

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ http://japan.mol.go.th หรือดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ ดาวน์โหลด หรือติดต่อสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว สำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่น ผู้ดูแลโครงการ นางจุติพร กันทวิชยานนท์ โทร.035 422 7014 Email: jutipornlabour.dept@gmail.com

ไฟล์แนบ:

ชื่อไฟล์Contest_PR.pdf

ขนาด : 602.83 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : 18 ธ.ค. 2562

ชื่อไฟล์Attached_2_ Genkoyoshi-yoko.pdf

ขนาด : 82.96 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : 18 ธ.ค. 2562

622
TOP