Skip to main content

หน้าหลัก

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้ประสานงานกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ และคุ้มครองสิทธิประโยชน์แรงงานไทยในประเทศญี่ปุ่น

สำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่นขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้ประสานงานกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ และคุ้มครองสิทธิประโยชน์แรงงานไทยในประเทศญี่ปุ่น รายละเอียดตามประกาศที่แนบ


1014
TOP