Skip to main content

หน้าหลัก

ประชาสัมพันธ์ “ข้อมูลบริการให้คำปรึกษาด้านแรงงานสำหรับผู้ฝึกปฏิบัติงานด้านเทคนิค/แรงงานต่างชาติ” จัดทำโดยสำนักงานมาตรฐานแรงงาน กระทรวงสาธารณสุข แรงงานและสวัสดิการญี่ปุ่น

สำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่นขอประชาสัมพันธ์ “ข้อมูลบริการให้คำปรึกษาด้านแรงงานสำหรับผู้ฝึกปฏิบัติงานด้านเทคนิค/แรงงานต่างชาติ” ซึ่งจัดทำโดยสำนักงานมาตรฐานแรงงาน กระทรวงสาธารณสุข แรงงานและสวัสดิการญี่ปุ่น ดังนี้
 
1. สายด่วนให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเงื่อนไขการทำงาน หมายเลข 0120 – 613 – 802 (ไม่มีค่าใช้จ่าย โทร. ฟรีได้ทั่วประเทศญี่ปุ่น) โดยให้บริการวันจันทร์ – วันศุกร์ ระหว่างเวลา 17.00 – 22.00 น. วันเสาร์ อาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์ ระหว่างเวลา 09.00 – 21.00 น. สำหรับบริการภาษาไทยมีทุกวันพฤหัสบดี ระหว่างเวลา 17.00 – 22.00 น. และวันอาทิตย์ ระหว่างเวลา 09.00 – 21.00 น.
 
2. สายด่วนแนะนำให้คำปรึกษาสำหรับแรงงานต่างชาติ หมายเลข 0570 – 001 – 712 (มีการเรียกเก็บค่าบริการ) โดยให้บริการทุกวันพุธ ระหว่างเวลา 10.00 – 12.00 น. และระหว่างเวลา 13.00 – 15.00 น. (มีบริการภาษาไทย)
 
ทั้งนี้ ข้อ 1. และข้อ 2. สามารถศึกษาข้อมูลได้ที่ https://www.check-roudou.mhlw.go.jp/…/foreigner_tha.html
 
3. คู่มือเงื่อนไขการทำงานสำหรับชาวต่างชาติที่ทำงานในประเทศญี่ปุ่น โดยผู้ฝึกปฏิบัติงานด้านเทคนิค/แรงงานต่างชาติสามารถศึกษาข้อมูลได้ที่ https://www.mhlw.go.jp/…/gyousei/kantoku/dl/040330-18.pdf
 
4. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานแรงงานในประเทศญี่ปุ่นสำหรับผู้ฝึกปฏิบัติงานด้านเทคนิคชาวต่างชาติ สามารถศึกษาข้อมูลได้ที่ https://www.mhlw.go.jp/…/technical_intern/dl/thai_01.pdf
 
รายละเอียดตามภาพและ QR Code ที่แนบ

4937
TOP