Skip to main content

หน้าหลัก

ประชาสัมพันธ์ สถานการณ์ฝนตกหนักในภูมิภาคคิวชู

พี่น้องแรงงานทุกท่าน

ตามที่มีฝนตกหนักในแถบคิวชู และพื้นที่ใกล้เคียง ได้แก่ จ.ฟุกุโอกะ จ.ซากะ จ.นากาซากิ จ.โออิตะ จ.เอะฮิเมะ จ.นารา จ.กิฟุ จ.ชิซุโอกะ จ.นากาโนะ สนร ญี่ปุ่น มีความห่วงใย และขอให้ทุกท่านระมัดระวังตัวและติดตามสถานการณ์รวมทั้งประกาศของทางราชการอย่างใกล้ชิด
หากแรงงานท่านใดต้องการความช่วยเหลือจาก สนร. ให้ติดต่อมาที่
สำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่น สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว
Office Of Labour Affairs, Royal Thai Embassy Tokyo
ที่อยู่ 3-14-6, Kami-Osaki, Shinagawa-ku, Tokyo 141-0021
โทรศัพท์ 03-5422-7014 , 03-5422-7015         
โทรสาร 03-5422-7016
E-mail : thailabour@crest.ocn.ne.jp
Line ID : labourhotline1, labourhotline2

ติดตามประชาสัมพันธ์ สกญ. ณ เมืองฟูกูโอกะตามลิงค์ด้านล่างนี้
http://www.thaiembassy.org/fukuoka/th/home
ติดตามประชาสัมพันธ์ สอท. ณ กรุงโตเกียวตามลิงค์ด้านล่างนี้
http://site.thaiembassy.jp/th/


185
TOP