Skip to main content

หน้าหลัก

ปลัดกระทรวงแรงงานร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOC)กับฝ่ายญี่ปุ่นเกี่ยวกับการจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานในประเทศญี่ปุ่นในสถานะ “แรงงานที่มีทักษะเฉพาะ (Specified Skilled Worker)”

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14.00 น. นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน ได้ลงนามในบันทึกความร่วมมือ (MOC) การจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานในประเทศญี่ปุ่นในสถานะ “แรงงานที่มีทักษะเฉพาะ”

กับนางสาวโชโกะ ซาซากิ ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง กระทรวงยุติธรรมของประเทศญี่ปุ่น      โดยบันทึกความร่วมมือ (MOC) ดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการคุ้มครองและส่งเสริมแรงงานไทยให้สามารถเดินทางเข้าไปทำงานในญี่ปุ่น ด้วยประเภทวีซ่าทำงาน “แรงงานที่มีทักษะเฉพาะ”ตามที่ประเทศญี่ปุ่นได้เปิดรับแรงงานต่างชาติในระบบใหม่


501
TOP