Skip to main content

หน้าหลัก

ปลัดกระทรวงแรงงานเข้าพบหารือเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 11.00 น. นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงานและคณะผู้บริหารกระทรวงแรงงาน เข้าเยี่ยมคารวะและหารือข้อราชการกับนายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว โดยการหารือในวันนี้เป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์การจ้างแรงงานในญี่ปุ่นรวมทั้งหาแนวทางขยายตลาดแรงงานไทย ตามที่รัฐบาลญี่ปุ่นได้ประกาศเพิ่มประเภทวีซ่าทำงาน “แรงงานที่มีทักษะเฉพาะ (Specified Skilled Worker)” ให้แก่แรงงานต่างชาติ เมื่อเดือนเมษายน 2562 ทั้งนี้ ปลัดกระทรวงแรงงานมีกำหนดการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOC) กับฝ่ายญี่ปุ่นเกี่ยวกับการจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานในประเทศญี่ปุ่นในสถานะ “แรงงานที่มีทักษะเฉพาะ” ในช่วงบ่ายของวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 ด้วย


343
TOP