Skip to main content

หน้าหลัก

สนร.ญี่ปุ่นดำเนินการจัดอบรมอาสาสมัครแรงงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

วันที่: 

 Thu, 2019-09-19 (ทั้งวัน)

การสัมนาเชิงปฏิบัติการ “การส่งเสริมและสร้างเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานไทยในญี่ปุ่น”

วันอาทิตย์ที่ 15 กันยายน 2562 ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว

สำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่นร่วมกับเครือข่ายคนไทยในญี่ปุ่น (Thai Network Japan) ได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การส่งเสริมและสร้างเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานไทยในญี่ปุ่น เพื่อให้อาสาสมัครสามารถให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบด้านแรงงานเบื้องต้น รวมทั้งประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านแรงงาน ให้กับแรงงานไทยในประเทศญี่ปุ่นได้ โดยครั้งนี้มีอาสาสมัครแรงงานและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วสัมมนาจำนวน 48 คน


1259
TOP