Skip to main content

หน้าหลัก

สนร.ญี่ปุ่นเยี่ยมคารวะและหารือกับกระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2565 เวลา 14.00 น. (ตามเวลาท้องถิ่นประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง) นางสาวสดุดี กิตติสุวรรณ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) สำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่น พร้อมด้วยนางสาวเกศสุดา มงคลชาติ ที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) ได้เดินทางไปกระทรวงสาธารณสุข แรงงานและสวัสดิการญี่ปุ่น (Ministry of Health, Labour and Welfare: MHLW) เพื่อเยี่ยมคารวะและหารือกับ Mr. DOI Satoshi ตำแหน่ง Director for Overseas Cooperation, Overseas Cooperation Office to Director-General for Human Resources Development, Mr. ISOZAKI Yuta ตำแหน่ง Deputy Director for Technical Cooperation และ Mr. UCHINO Tomohiro ตำแหน่ง Chief Officer for Overseas Cooperation Negotiation & Technical Cooperation ในโอกาสนี้ นางสาวสดุดีฯ ได้แนะนำตัวอย่างเป็นทางการเนื่องในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่ง อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) รวมถึงกล่าวอวยพรเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2565 และกล่าวขอบคุณกระทรวงสาธารณสุข แรงงานและสวัสดิการญี่ปุ่นที่ให้การดูแลแรงงานไทยให้ได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายท้องถิ่นและ เท่าเทียมกับคนชาติญี่ปุ่นเป็นอย่างดีมาโดยตลอด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สำนักงานมาตรฐานแรงงาน ซึ่งได้ทำงานอย่างใกล้ชิดร่วมกับสำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่นทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค นอกจากนี้ นางสาวสดุดีฯ ได้ประสานขอความร่วมมือในการเข้าเยี่ยมและพบหารือกับหน่วยงาน Hello Work ในเรื่องการหาตำแหน่งงานว่างที่เหมาะสมสำหรับแรงงานไทยมาทำงานในประเทศญี่ปุ่น อันจะเป็นการขยายตลาดแรงงานไทยในญี่ปุ่น ซึ่งแรงงานไทยจะได้โอกาสในการเรียนรู้เทคโนโลยีและนำกลับไปพัฒนาประเทศไทย รวมถึงช่วยให้นายจ้างญี่ปุ่นสามารถหาลูกจ้างได้ตรงตามความต้องการ นอกจากนี้ สำนักงานฯ ยังตระหนักเรื่องการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในประเทศญี่ปุ่น โดยได้ประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้แรงงานไทยปฏิบัติตามวิถีปกติใหม่และให้ความร่วมมือในการรับวัคซีนป้องกันโรคอีกด้วย

Mr. DOI Satoshi แจ้งว่าได้เข้ารับตำแหน่งปัจจุบันเมื่อเดือนเมษายน 2562 โดยได้กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดีกับนางสาวสดุดีฯ และแจ้งว่ายินดีที่จะให้ร่วมมือในการทำงานร่วมกันกับสำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่นและกระทรวงแรงงานต่อไป รวมทั้งแจ้งว่า MHLW ได้จัดทำคู่มือและสื่อประชาสัมพันธ์สำหรับแรงงานต่างชาติเป็นภาษาต่าง ๆ รวมถึงภาษาไทย เพื่ออำนวยความสะดวกและให้ความรู้ที่จำเป็นในการทำงานในประเทศญี่ปุ่น ในการนี้ นางสาวสดุดีฯ แจ้งว่า สำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่นมีช่องทางการติดต่อและประชาสัมพันธ์ให้แก่แรงงานไทยผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เช่น เว็บไซต์ เฟซบุค ไลน์ ซึ่งสำนักงานฯ มีความยินดีหาก MHLW ประสงค์จะให้สำนักงานฯ ช่วยประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่าง ๆ แก่แรงงานไทย และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้กระชับความสัมพันธ์และทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดต่อไป


15
TOP