Skip to main content

หน้าหลัก

สำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่นรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ ตำแหน่ง ล่าม

ด้วยสำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่น สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ ตำแหน่ง ล่าม จำนวน 1 อัตรา รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565
 
ผู้สนใจสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ ตำแหน่ง ล่าม สามารถขอรับใบสมัครได้ที่เว็บไซต์สำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่น http://japan.mol.go.th หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ [email protected] และยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบการสมัคร ภายในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 17.30 น. ดังนี้
1. ยื่นด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่น สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ที่อยู่ 3-14-6 Kami-Osaki, Shinagawa-ku, Tokyo 141-0021 หมายเลขโทรศัพท์ 03 5422 7014 – 5 ในวันและเวลาราชการ หรือ
2. ยื่นทางไปรษณีย์ได้ที่ Office of Labour Affairs, Royal Thai Embassy, Tokyo 3-14-6 Kami-Osaki, Shinagawa-ku, Tokyo 141-0021 โดยจะนับตราประทับของไปรษณีย์ ไม่เกินวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565
 
รายละเอียดอื่น ๆ ตามประกาศสำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่นที่แนบ

433
TOP