Skip to main content

หน้าหลัก

สำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่นร่วมกับสำนักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศจัดประชุมหารือระหว่างกระทรวงแรงงานและสมาคมทำความสะอาดภายในอาคารแห่งประเทศญี่ปุ่น (JBMA)

ระหว่างวันที่ 18 – 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 15.30 – 17.00 น (ตามเวลาท้องถิ่นของประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเร็วกว่าเวลาในประเทศไทย 2 ชั่วโมง) สำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่นร่วมกับสำนักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมหารือระหว่างกระทรวงแรงงาน (กรมการจัดหางานและกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน) สมาคมทำความสะอาดภายในอาคารแห่งประเทศญี่ปุ่น (Japan Building Maintenance Association: JBMA) ผ่านการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ ซึ่งสมาคมฯ มีความสนใจรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัคร/คัดเลือกคนหางาน (ผ่านกรมการจัดหางาน) เพื่อเป็นแรงงานทักษะเฉพาะ สาขาการจัดการทำความสะอาดภายในอาคาร (Building Cleaning Management) ในประเทศญี่ปุ่น รวมถึงการจัดฝึกอบรมและการทดสอบทักษะในประเทศไทย โดยใช้สถานที่และการบริหารจัดการของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

โดยเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 เป็นการหารือระหว่าง JBMA และกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน นางสาวสดุดี กิตติสุวรรณ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) สำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่น ได้นำเสนอความเป็นมา สรุปข้อมูลการพบหารือระหว่าง JBMA และสำนักงานแรงงานฯ JBMA ได้ชี้แจงความประสงค์ และกรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้นำเสนอข้อมูลและภาพของสถานที่ พร้อมรายละเอียด โดยที่ประชุมได้แลกเปลี่ยนหารือรายละเอียดความร่วมมือต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดฝึกอบรมและการจัดทดสอบทักษะเฉพาะสาขา Building Cleaning  Management เช่น การพิจารณาใช้พื้นที่ของสถาบัน/ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นสถานที่ในการจัดฝึกอบรมและการจัดทดสอบทักษะฯ ในประเทศไทย การกำหนดวันจัดฝึกอบรม ขั้นตอนการดำเนินการ เป็นต้น ซึ่งในเบื้องต้น JBMA รับจะไปพิจารณา และคาดว่าจะเดินทางไปประเทศไทยเพื่อดูสถานที่จริงก่อนการตัดสินใจในช่วงเดือนกรกฎาคม 2565

ทั้งนี้ ข้อมูลสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองญี่ปุ่นประมาณการว่าภายในปี 2566 ญี่ปุ่นมีความต้องการแรงงานทักษะเฉพาะต่างชาติ จำนวน 345,150 คน ในจำนวนนี้เป็นสาขา Building Cleaning Management 37,000 คน ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีการจัดทดสอบทักษะสาขานี้ในประเทศไทย (ปัจจุบันมีการจัดทดสอบทักษะฝีมือในประเทศไทย จำนวน 4 สาขา ได้แก่ งานบริบาลและภาษาอังกฤษสำหรับงานบริบาล งานเกษตรกรรมสาขาการเพาะปลูก งานเกษตรกรรมสาขาการเลี้ยงสัตว์ และงานอุตสาหกรรมบริการอาหาร ซึ่งเป็นการบริหารจัดการโดย Prometric Japan Co., Ltd. และใช้สถานที่ของมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า)


27
TOP