Skip to main content

หน้าหลัก

สำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่นร่วมกับสำนักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศเป็นเจ้าภาพจัดประชุมหารือทางไกลผ่านจอภาพระหว่างกระทรวงแรงงานและสมาคมทำความสะอาดภายในอาคารแห่งประเทศญี่ปุ่น (JBMA)

ระหว่างวันที่ 18 – 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 15.30 – 17.00 น (ตามเวลาท้องถิ่นของประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเร็วกว่าเวลาในประเทศไทย 2 ชั่วโมง) สำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่นร่วมกับสำนักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมหารือระหว่างกระทรวงแรงงาน (กรมการจัดหางานและกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน) สมาคมทำความสะอาดภายในอาคารแห่งประเทศญี่ปุ่น (Japan Building Maintenance Association: JBMA) ผ่านการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ ซึ่งสมาคมฯ มีความสนใจรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัคร/คัดเลือกคนหางาน (ผ่านกรมการจัดหางาน) เพื่อเป็นแรงงานทักษะเฉพาะ สาขาการจัดการทำความสะอาดภายในอาคาร (Building Cleaning Management) ในประเทศญี่ปุ่น รวมถึงการจัดฝึกอบรมและการทดสอบทักษะในประเทศไทย โดยใช้สถานที่และการบริหารจัดการของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ซึ่งเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 JBMA ได้หารือแลกเปลี่ยนกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเบื้องต้นแล้ว

สำหรับวันที่ 19 พฤษภาคม 2565 เป็นการหารือระหว่าง JBMA และกรมการจัดหางาน โดยนางสาวสดุดี กิตติสุวรรณ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) สำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่น ได้นำเสนอความเป็นมา สรุปข้อมูลการพบหารือระหว่าง JBMA และสรุปข้อมูลการหารือระหว่างกรมพัฒนาฝีมือแรงงานและ JBMA เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา จากนั้น JBMA ได้ชี้แจงความประสงค์ที่จะขอความร่วมมือ และกรมการจัดหางานได้นำเสนอและแลกเปลี่ยนข้อมูลการดำเนินการตามมาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528 และที่แก้ไขเพิ่มเติมให้ JBMA ทราบในเบื้องต้น JBMA แจ้งว่าในการเดินทางไปประเทศไทยเพื่อดูสถานที่จัดฝึกอบรมและจัดทดสอบของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานในช่วงเดือนกรกฎาคม 2565 ในช่วงเวลาดังกล่าว จะขอพบหารือรายละเอียดกับกรมการจัดหางานด้วย โดย JBMA คาดว่าจะต้องการแรงงานไทยมาทำงานในประเทศญี่ปุ่นด้วยวีซ่าทักษะเฉพาะสาขาความสะอาดภายในอาคารจำนวน 100 – 200 คน

ทั้งนี้ ข้อมูลเบื้องต้นจาก JBMA แจ้งคุณสมบัติคนหางานสำหรับการรับสมัครทดสอบทักษะสาขา Building Cleaning Management ดังนี้
1. ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
2. มีทักษะภาษาญี่ปุ่น อย่างน้อยในระดับ N5 หากมีทักษะภาษาญี่ปุ่นในระดับ N4 หรือสูงกว่า จะได้รับการพิจาณาเป็นพิเศษ (กรณีเคยเป็นผู้ฝึกปฏิบัติงานด้านเทคนิคครบ 3 ปี ไม่ต้องสอบภาษาญี่ปุ่น)


29
TOP