Skip to main content

หน้าหลัก

สำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่น เข้าร่วมการประชุมทางไกลผ่านจอภาพกับเครือข่ายคนไทยในญี่ปุ่น (Thai Network in Japan: TNJ)

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2565 เวลา 19.00 – 20.30 น. (เวลาท้องถิ่นประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง) นางสาวสดุดี กิตติสุวรรณ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) สำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่น เข้าร่วมการประชุมทางไกลผ่านจอภาพกับเครือข่ายคนไทยในญี่ปุ่น (Thai Network in Japan: TNJ) โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 14 คน ประกอบด้วย สมาชิก TNJ เขตจังหวัดอิบารากิ จังหวัดโทจิกิ จังหวัดคานากาวา จังหวัดนากาโนะ และกรุงโตเกียว ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ฝ่ายกงสุลสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว สำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่น และมีผู้สังเกตการณ์จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ด้วย 1 คน
 
ในโอกาสนี้ นางสาวสดุดีฯ ได้กล่าวขอบคุณ TNJ ที่ได้เชิญให้เข้าร่วมการประชุม และได้มีโอกาสได้รับทราบการทำงานของสมาชิก TNJ และความร่วมมือร่วมใจของอาสาสมัครคนไทยในประเทศญี่ปุ่น รวมทั้งขอขอบคุณ TNJ ที่ได้ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินงานและกิจกรรมของสำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่นมาโดยตลอด โดยมีวาระที่ขอหารือ คือ โครงการอบรมอาสาสมัครแรงงานในประเทศญี่ปุ่น เรื่อง ค่าจ้างค้างจ่าย ที่เดิมมีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 7 สิงหาคม 2565 แต่ปัจจุบันมีจำนวนอาสาสมัครแรงงานไทยในประเทศญี่ปุ่นลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรมเพียง 16 คน และจากการติดตามสอบถามหลายท่านทราบว่า ช่วงเดือนสิงหาคมของทุกปีเป็นช่วงวันหยุดยาวฤดูร้อนของญี่ปุ่น หลายคนติดภารกิจ/กิจกรรมกับครอบครัว จึงไม่สามารถเข้าร่วมการอบรมฯ รวมทั้งหากสามารถเลื่อนไปช่วงต้นปีงบประมาณใหม่ 2566 จะได้ใช้โอกาสการอบรมในการแจ้งนโยบายของกระทรวงแรงงานในปีงบประมาณ 2566 ให้กับอาสาสมัครแรงงานไทยในประเทศญี่ปุ่นทราบ ซึ่งที่ประชุมเห็นด้วยและได้ร่วมกำหนดการจัดการอบรมฯ เป็นวันที่ 2 ตุลาคม 2565 รวมทั้ง นางสาวสดุดีฯ ได้ขอความร่วมมือสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว และ TNJ ในการประชาสัมพันธ์โครงการฯ อย่างต่อเนื่องด้วย
 
นอกจากนี้ สำหรับประเด็นการให้บริการกงสุญสัญจรที่มีกำหนดจัดที่จังหวัดอิบารากิในเดือนสิงหาคม 2565 และจังหวัดนากาโนะในเดือนกันยายน 2565 สำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่นจะพยายามเข้าร่วมการให้บริการกงสุญสัญจรตามที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว กำหนดจัดทุกครั้ง เพื่อให้บริการปรึกษาปัญหาด้านแรงงาน จึงขอความอนุเคราะห์สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ในการร่วมคณะเดินทางไปด้วยในพื้นที่ที่สะดวก

1204
TOP