Skip to main content

หน้าหลัก

อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่น เดินทางไปตรวจสอบสภาพการจ้างงานและเยี่ยมแรงงานไทย ณ จังหวัดอิบารากิ

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2565 นางสาวสดุดี กิตติสุวรรณ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่น เดินทางไปตรวจสอบสภาพการจ้างงานและเยี่ยมแรงงานไทย (ภาคเกษตร (ปลูกผักและเก็บรากบัว)) รวมจำนวน 21 คน รวมทั้งได้ใช้โอกาสนี้เจรจาขยายตลาดแรงงานกับนายจ้างญี่ปุ่น จำนวน 4 ราย และ องค์กรผู้รับอีก 2 องค์กร ณ จังหวัดอิบารากิ ประเทศญี่ปุ่น

สรุปผลจากการปฏิบัติราชการ ณ จังหวัดอิบารากิ สรุปได้ดังนี้
1. การสอบสภาพการจ้างงาน/ตรวจเยี่ยมแรงงาน 21 คน พบว่า แรงงานไทยทุกคนมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดี ได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายญี่ปุ่นและสัญญาจ้างงาน
2. การหารือเพื่อขยายตลาดแรงงานกับนายจ้างญี่ปุ่น 4 รายและองค์กรผู้รับ 2 องค์กร พบว่า นายจ้างญี่ปุ่นชื่นชมการทำงานของแรงงานไทย และหากมีโอกาสจะพิจารณาแรงงานไทยมาทำงานเพิ่มเติมเป็นลำดับแรก


12
TOP