Skip to main content

หน้าหลัก

ประกาศขั้นตอนการเดินทางเข้าประเทศไทยสำหรับบุคคลสัญชาติไทย ตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม 2565 เป็นต้นไป

ลิงค์ต้นทางของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว

คลิกเพื่อลงทะเบียนทาง https://tp.consular.go.th/

 จองและจ่ายค่าตรวจ RT-PCR ผ่านเว็บไซต์ https://www.thailandpsas.com/

(สถานะ ณ วันที่ 7 มกราคม 2565)

  1. ผู้มีความประสงค์เดินทางเข้าประเทศไทยทุกคนจะต้องลงทะเบียนบนระบบ Thailand Pass ที่เว็บไซต์ http://tp.consular.go.th ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนวันเดินทาง เพื่อให้ได้รับ Thailand Pass QR Codeสำหรับใช้แสดงต่อสายการบิน และเจ้าหน้าที่คัดกรอง ณ ด่านตรวจคนเข้าเมือง
  2. สามารถเลือกลงทะเบียนแบบต่าง ๆ เพื่อเดินทางเข้าประเทศไทยได้ ดังนี้

2.1 ผู้ที่ได้รับวัคซีนครบ 2 เข็ม ไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนออกเดินทาง และมี Vaccine Certificate สามารถเลือก

2.1.1 กักตัว 7 วันที่โรงแรม Alternative Quarantine (AQ) โดยต้องเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง ก่อนลงทะเบียน ได้แก่

(1) หนังสือเดินทาง

(2) เอกสารรับรองการฉีดวัคซีน

(3) หลักฐานการจองโรงแรมและชำระเงิน AQ (สำหรับการพัก 7 คืนและรวมค่าธรรมเนียมการตรวจ RT-PCR 2 ครั้ง)

(4) ผู้เดินทางชาวต่างชาติต้องยื่นประกันสุขภาพในวงเงินไม่น้อยกว่า 50,000 ดอลลาร์สหรัฐ

( คนไทยไม่ต้องใช้ประกันสุขภาพ+ไม่ต้องแสดงผลตรวจโควิด-19 ก่อนขึ้นเครื่อง ยกเว้นสายการบินกำหนด )

2.1.2 กักตัว 7 วันที่โรงแรม SHA Extra+ หรือ AQ ในพื้นที่ Sandbox ที่จังหวัดภูเก็ต จังหวัดกระบี่ จังหวัดพังงา และจังหวัดสุราษฎร์ธานี (เฉพาะเกาะเต่า เกาะพะงัน และเกาะสมุย)โดยต้องเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องก่อนลงทะเบียน ได้แก่

(1) หนังสือเดินทาง

(2) เอกสารรับรองการฉีดวัคซีน

(3) หลักฐานการจองโรงแรมและชำระเงิน SHA Extra+ หรือ AQ (สำหรับการพัก 7 คืนและรวมค่าธรรมเนียมการตรวจ RT-PCR 2 ครั้ง)

(4) ต้องแสดงผลตรวจโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR เป็นลบในระยะเวลาไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนขึ้นเครื่อง นอกจากนี้ ต้องเข้ารับการตรวจเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR จำนวน 2 ครั้งโดยตรวจครั้งที่ 1 ในวันที่เดินทางถึงประเทศไทย (วันที่ 0-1) หากผลเป็นลบสามารถเดินทางภายในพื้นที่ Sandbox ในช่วง 7 วันแรกโดยกลับมาพักค้างคืนที่โรงแรมเดิม และตรวจครั้งที่สองในวันที่ 6-7 หากผลเป็นลบทั้ง 2 ครั้ง จะสามารถเดินทางออกนอกพื้นที่ Sandbox เพื่อไปจังหวัดอื่น ๆ ในประเทศไทยได้

หมายเหตุ สำหรับการจองตรวจ RT-PCR 2 ครั้งในวันที่ 0-1 และ 5-6 นั้น ผู้มีความประสงค์เดินทางเข้าจังหวัด ภูเก็ต กระบี่ และพังงา ต้องจองผ่าน PSAS (thailandpsas.com) เท่านั้น / สำหรับผู้มีความประสงค์เดินทางเข้าจังหวัดสุราษฎ์ธานี ค่าตรวจต้องรวมอยู่ในค่าที่พัก

(5) ผู้เดินทางชาวต่างชาติต้องยื่นประกันสุขภาพในวงเงินไม่น้อยกว่า 50,000 ดอลลาร์สหรัฐ (คนไทยไม่ต้องใช้ประกันสุขภาพ)

2.2 หากยังไม่ได้รับวัคซีน หรือได้รับวัคซีนไม่ครบตามเกณฑ์ ต้องกักตัว 10 วันที่โรงแรม Alternative Quarantine (AQ) โดยต้องเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องก่อนลงทะเบียนได้แก่

(1) หนังสือเดินทาง

(2) เอกสารรับรองการฉีดวัคซีน(หากมี)

(3) หลักฐานการจองโรงแรมและชำระเงิน AQ (สำหรับการพัก 10 คืนและรวมค่าธรรมเนียมการตรวจ RT-PCR 2 ครั้ง)

(4) ผู้เดินทางชาวต่างชาติต้องยื่นประกันสุขภาพในวงเงินไม่น้อยกว่า 50,000 ดอลลาร์สหรัฐ(คนไทยไม่ต้องใช้ประกันสุขภาพ +ไม่ต้องแสดงผลตรวจโควิด-19 ก่อนขึ้นเครื่อง ยกเว้นสายการบินกำหนด)

  1. ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2564 การลงทะเบียนเข้าประเทศไทยแบบ Test & Go ถูกระงับเป็นการชั่วคราวเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์ Omicron และยังคงไม่มีกำหนดเปิดรับการลงทะเบียนในรูปแบบ Test & Go จนกว่าจะมีมาตรการใหม่อย่างเป็นทางการ
  2. สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนในรูปแบบ Test & Go และได้รับอนุมัติ QR Code ประเภท Test & Go แล้ว ยังสามารถเดินทางเข้าประเทศไทยได้ตามรูปแบบ Test & Go และตามวันเวลาที่ขออนุมัติไว้ จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ จะมีการประเมินสถานการณ์เป็นระยะ

■ ข้อมูลเพิ่มเติม (สถานะ ณ วันที่ 7 มกราคม 2565)

-ผู้ที่เคยได้รับวัคซีนจากทางการญี่ปุ่นและได้รับใบ Vaccination Certificate of COVID-19 โปรด upload รูปภาพ QR Code ของ ICAO VDS-NC ที่ทางการญี่ปุ่นออกให้สำหรับการเดินทางระหว่างประเทศ ในการลงทะเบียนบนระบบ Thailand Pass เพื่อความรวดเร็วในการพิจารณาอนุมัติ

-ในกรณีSandboxผู้มีสัญชาติไทยต้องมีผลตรวจRT-PCR ด้วยวิธี RT-PCR เป็นลบในระยะเวลาไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนขึ้นเครื่อง สำหรับการกักตัว 7 วันหรือ 10 วันไม่จำเป็นต้องแสดงผลตรวจโควิด-19 เว้นแต่สายการบินที่ท่านใช้มีเงื่อนไขระบุความจำเป็นต้องแสดงผลตรวจโควิด-19 กรุณาตรวจสอบเงื่อนไข/ข้อจำกัดของสายการบินที่ท่านใช้ด้วย

– การเดินทางเข้าพื้นที่ Sandbox มีวิธีต่าง ๆ กัน ดังนี้

(1) จังหวัดภูเก็ต : ต้องเป็นเที่ยวบินตรง (direct flight) หรือแวะเปลี่ยนเครื่องนอกประเทศไทยก่อนบินตรงเข้าจังหวัดภูเก็ต

(2) จังหวัดกระบี่และจังหวัดพังงา : เดินทางจากท่าอากาศยานภูเก็ตด้วยรถยนต์ (sealed route) หรือใช้เที่ยวบินตรง (direct flight) จากต่างประเทศเข้าจังหวัดกระบี่/จังหวัดพังงา

(3) จังหวัดสุราษฎร์ธานี : เดินทางจากประเทศต้นทางเพื่อบินตรงเข้าจังหวัดสุราษฎร์ธานี (เกาะสมุย) หรือเดินทางจากประเทศต้นทางเพื่อบินเข้าจังหวัดสุราษฎร์ธานี (เกาะสมุย) แบบแวะเปลี่ยนเครื่องที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิไปยังเกาะสมุย โดยต้องเป็น sealed route domestic flight เท่านั้น (ต้องเป็นเที่ยวบินที่ ขึ้นต้นด้วยเลข 5 และเป็นเลข 4 หลัก อาทิ PG5xxx เท่านั้น) 

ตรวจสอบรายชื่อวัคซีนที่กระทรวงสาธารณสุขให้การรับรองเฉพาะสำหรับการเดินทางเข้าประเทศไทย

– ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2565 ผู้ที่เดินทางมาจากประเทศแอฟริกา (รวมถึงประเทศแอฟริกา 8 ประเทศ ได้แก่ Botswana, Eswatini, Lesotho, Malawi, Mozambique, Namibia, South Africa และ Zimbabwe ที่ห้ามเดินทางเข้าไทยก่อนหน้านี้) สามารถเดินทางเข้าประเทศไทยแบบกักตัว (Sandbox หรือ AQ เป็นเวลา 7 วันหรือ 10 วันตามเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง)

 ข้อกำหนดสำหรับผู้มีอายุต่ำกว่า 18 ปีที่ประสงค์เข้าประเทศไทยโดยลดวันกักตัวหรือเข้า Sandbox (สถานะ ณ วันที่ 7 มกราคม 2565)

– สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปีไม่จำเป็นต้องได้รับวัคซีนและไม่ต้องแสดงผลการตรวจ RT-PCR แต่ต้องเดินทางพร้อมกับผู้ปกครองและเมื่อเดินทางถึงไทยแล้วจะสามารถเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 โดยใช้น้ำลาย (saliva testing)

– สำหรับเด็กอายุ 6 – 11 ปี ไม่จำเป็นต้องได้รับวัคซีน แต่ต้องเดินทางพร้อมกับผู้ปกครอง และต้องแสดงผลการตรวจ RT-PCR ที่ออกภายใน 72 ชม. ก่อนเวลาเดินทาง

– สำหรับเด็กอายุ 12 – 17 ปี ต้องได้รับการฉีดวัคซีนอย่างน้อย 1 เข็มหรือหากไม่เคยได้รับวัคซีน จะต้องเดินทางพร้อมกับผู้ปกครอง โดยผู้เดินทางอายุ 12-17 ปี ทุกคนต้องแสดงผลการตรวจ RT-PCR ที่ออกภายใน 72 ชม.ก่อนเวลาเดินทาง

 ข้อกำหนดสำหรับผู้เคยติดเชื้อโควิด-19 ที่ประสงค์เข้าประเทศไทยโดยลดวันกักตัวหรือเข้า Sandbox (สถานะ ณ วันที่ 7 มกราคม 2565)

– หากเคยติดเชื้อโควิด-19 ภายใน 3 เดือนก่อนเดินทางเข้าไทย สามารถใช้เอกสาร COVID-19 recovery form หรือใบรับรองแพทย์ที่รับรองว่าหายจากโควิด-19 หรือไม่มีอาการแล้วแม้ว่าผลตรวจหาเชื้อโควิด-19 (RT-PCR) ก่อนเข้าประเทศไทยจะเป็นบวก แต่ก็จะได้รับอนุญาตให้เดินทางได้

– หากเคยติดเชื้อโควิด-19 เกิน 3 เดือน จะต้องได้รับวัคซีนอย่างน้อย 1 เข็มจะดำเนินการในช่วงใดก็ได้ภายหลังการติดเชื้อโควิด-19 ทั้งนี้ ผู้เดินทางที่เคยได้รับวัคซีนครบก่อนติดเชื้อโควิด-19 จะถือว่า เป็นผู้ได้รับวัคซีนครบตามข้อกำหนด

 

หมายเหตุ

** เอกสารเกี่ยวกับการจองโรงแรมที่พัก/สถานที่กักกันสำหรับการเดินทางเข้าประเทศไทย ต้องเป็นหลักฐานการจองโรงแรมที่ระบุการชำระเงินเต็มจำนวนแล้ว

** กรุณาตรวจสอบกับสายการบินที่ท่านเลือกใช้ เกี่ยวกับข้อกำหนดการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 เพิ่มเติมของสายการบิน (หากมี)

—————————————————————————————-

โรงแรม AQ

** สามารถตรวจสอบรายชื่อและสำรองโรงแรม AQ ได้ตามช่องทางต่อไปนี้

https://entrythailand.go.th (สำหรับตรวจสอบรายชื่อโรงแรม AQ)

https://www.agoda.com/quarantineth

https://asq.locanation.com/

https://asq.ascendtravel.com/

■ โรงแรม SHA Extra+

– สามารถตรวจสอบรายชื่อโรงแรม SHA Extra+ ได้ที่ https://web.thailandsha.com/shaextraplus โดยสำรองห้องพักกับโรงแรมโดยตรง

■ สถานที่ตรวจหาเชื้อโควิด-19 ในกรุงโตเกียวและจังหวัดต่าง ๆ

– สามารถตรวจสอบสถานที่ตรวจหาเชื้อโควิด-19 ในกรุงโตเกียวและจังหวัดต่าง ๆ ได้ทาง LINK1, LINK2 *ใบรับรองการตรวจจะต้องเป็นฉบับจริงที่ออกเป็นภาษาอังกฤษ และระบุแน่ชัดว่าเป็นวิธีการตรวจแบบ RT-PCR เท่านั้น*

************************************************************************************

กรณีหนังสือเดินทางหมดอายุ/ไม่มีหนังสือเดินทาง

สำหรับผู้ที่มีบัตรโดยสารและจองสถานที่กักตัวแล้ว แต่หนังสือเดินทางหมดอายุ/ไม่มีหนังสือเดินทาง

โปรดส่งอีเมล rtetokyo2020.3@gmail.com อย่างน้อย 15 วันทำการก่อนเดินทาง เพื่อนัดวันทำเอกสารเดินทางฉุกเฉิน (Emergency Travel Document) ซึ่งเป็นเอกสารที่ใช้ทดแทนหนังสือเดินทางพร้อมแนบเอกสารดังต่อไปนี้

1.สำเนาหนังสือเดินทางฉบับเดิม หรือหนังสือเดินทางฉบับจริงที่หมดอายุ

2. บัตรไซริวการ์ด / วีซ่า / ใบมอบตัว

3. บัตรโดยสาร

4. สำเนาทะเบียนบ้าน

5. ใบจองสถานที่กักตัวAQ หรือ SHAExtra+

กรุณาตรวจสอบเอกสารที่ต้องเตรียมได้ที่ http://site.thaiembassy.jp/th/services/passport/67/

********************************************************************************

กรณีมีข้อสอบถาม

สามารถอีเมลมาที่ rtetokyo2020.3@gmail.com โดยขอให้ตั้งหัวข้ออีเมลดังนี้

เที่ยวบินที่ลงทะเบียนไว้ – ชื่อ นามสกุล ภาษาอังกฤษ เช่น12 OCT 2021 NH847 – KONTHAI JAIDEE พร้อมส่งสำเนาหนังสือเดินทางมาด้วย

– หรือโทรศัพท์สอบถามที่หมายเลขโทรศัพท์ 090-3408-7786

********************************************************************************


33
TOP