Skip to main content

หน้าหลัก

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมสัมนาหัวข้อเรื่องความรู้สู้ภัยพิบัติ

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมสัมนาหัวข้อเรื่อง “ความรู้สู้ภัยพิบัติและการหนีภัยขนาดที่มีการระบาดของ COVID-19” โดย รศ. ดร. อนวัช สรรพศรี ในวันอาทิตย์ที่ 16 พฤษภาคม 2564 เวลา 13:00-15:00
 
สำหรับผู้ที่สนใจสมัครอบรมตามลิ้งค์ข้างล่าง
https://forms.gle/cpQETfCP8uXR8Gzq7
 
รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาตรวจสอบตามลิ้งค์ข้างล่าง
https://tnj.jimdofree.com/

65
TOP