Skip to main content

Main page

การยื่นขอนำแรงงานไทยเข้ามาทำงานก่อสร้าง/ต่อเรือในประเทศญี่ปุ่น 国土交通省外国人建築・造船就労者受入れ事業に関する 特定監理団体及び受入企業が行なう手続き

ระเบียบสำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่น ประจำกรุงโตเกียว

ระเบียบสำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่น ประจำกรุงโตเกียว

เรื่อง การยื่นเอกสารเพื่อขอนำแรงงานไทยเข้ามาทำงานก่อสร้าง/ต่อเรือในประเทศญี่ปุ่น

ตามระบบรับแรงงานต่างชาติมาทำงานกิจกรรมพิเศษเฉพาะงานก่อสร้าง/ต่อเรือของกระทรวงที่ดินฯ

在京タイ王国大使館労働担当官事務所における

国土交通省外国人建築・造船就労者受入れ事業に関する

特定監理団体及び受入企業が行なう手続き

———————-

ตามประกาศกระทรวงที่ดิน โครงสร้างพื้นฐาน คมนาคมและการท่องเที่ยว  เรื่องการรับแรงงานต่างชาติมาทำงานกิจกรรมพิเศษเฉพาะงานก่อสร้าง/ต่อเรือนั้น สำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่น ขอแจ้งขั้นตอนเกี่ยวกับการยื่นเอกสารเพื่อขอนำแรงงานไทยเข้ามาทำงานตามประกาศดังกล่าวข้างต้น ดังนี้
国土交通省の外国人建設造船就労者受入事業に関する告示において
在京タイ王国大使館労働担当官事務所は特定管理団体及び受入企業が行なう
手続きを案内します。

 

เอกสาร

提出書類

ตัวจริง

原本

 

สำเนา

コピー

1.

Power of  Attorney (English)   ผ่านการรับรองจากโนตารีปับลิค

 委任状(英文) ※公証人役場の認証を受けたもの

1

3

2.

Demand Letter      (English)   ผ่านการรับรองจากโนตารีปับลิค

 要求書(英文) ※公証人役場の認証を受けたもの

1

3

3.

หลักฐานการจดทะเบียนประกอบกิจการของสถานประกอบการ อายุไม่เกิน 3 เดือนหลังวันที่ออกเอกสาร ผ่านการรับรองจากโนตารีปับลิค

受入企業の登記簿謄本   (発行後3ヶ月以内のもの)

※公証人役場の認証を受けたもの

1

3

4.

คำแปลหลักฐานการจดทะเบียนสถานประกอบการภาษาอังกฤษ ผ่านการรับรองจากโนตารีปับลิค

受入企業の登記簿謄本の英訳 ※公証人役場の認証を受けたもの

4

5

Agreement concerning Foreign Construction (Shipbuilding)  Worker Acceptance Program

外国人建設(造船)就労者受入事業に関する協定書(英文)

2

2

6.

หลักฐานการจดทะเบียนประกอบกิจการขององค์กรผู้รับ อายุไม่เกิน 3 เดือนหลังวันที่ออกเอกสาร

特定監理団体の登記簿謄本 (発行後3ヶ月以内のもの)

1

3

7.

คำแปลหลักฐานการจดทะเบียนประกอบกิจการขององค์กรผู้รับภาษาอังกฤษ

特定監理団体の登記簿謄本英訳

4

8.

สำเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจจัดหางานขององค์กรผู้รับ

特定監理団体の職業紹介事業所許可書

4

9.

สำเนาหลักฐานการได้รับอนุญาตเป็นองค์กรผู้รับจากกระทรวงที่ดินฯ

 特定監理団体認証  (交通省様式第1号関係のコピー)

4

10.

สำเนาหลักฐานการได้รับรองแผนการควบคุมจากกระทรวงที่ดินฯ

適正監理計画認定証  (交通省様式第2号関係のコピー)

4

11.

สัญญาการจ้างเพื่อการทำงานกิจกรรมพิเศษงานก่อสร้าง(ต่อเรือ) ระบุชื่อสกุลของแรงงานต่างชาติและตัวแทนสถานประกอบการลงนามในสัญญา(JITCO K-11A)และมีองค์กรผู้รับลงนามเป็นพยาน

建設(造船)特定活動のための雇用契約書 (建設/造船JITCO書式K-12A)

(外国人就労者の氏名記入・署名、受入企業代表の署名・印鑑、

特定監理団体の代表は証人として署名・印鑑)

2

2

12.

 

 

 

เงื่อนไขการจ้าง ระบุชื่อสกุลของแรงงานต่างชาติและตัวแทนสถานประกอบการลงนามในสัญญา(JITCO K-12)และมีองค์กรผู้รับลงนามเป็นพยาน

雇用条件書 (建設/造船JITCO書式K-13)

 

(外国人就労者の氏名記入・自署(サイン)、受入企業代表の署名・印鑑

特定監理団体の代表は証人として署名・印鑑)

2

 

 

 

 

2

 

 

 

13.

บันทึกแนบท้ายสัญญาจ้าง ตามแบบฟอร์มของสำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่น ระบุชื่อสกุลของ

แรงงานต่างชาติและบริษัทนายจ้างลงนามในสัญญาและมีองค์กรผู้รับลงนามเป็นพยาน

在京タイ大使館労働担当官事務所指定の雇用契約書の付録

(外国人就労者の氏名記入・自署(サイン)、受入企業代表の署名・印鑑、

特定監理団体の代表は証人として署名・印鑑)

2

2

14.

สำเนาหนังสือเดินทางหน้าที่มีรูปถ่ายของแรงงานต่างชาติ โดยแรงงานต่างชาติลงนามรับรองสำเนาด้วยตนเอง ให้ตรงกับลายมือชื่อตนเองในหนังสือเดินทาง

外国人就労者の顔写真のあるパスポートの写し、「原本と相違ありません」の自署(サイン)※パスポートと同じ自署を必ずしてください。

2

15.

สำเนาใบอนุญาตพำนัก ที่ได้รับจากกรมตรวจคนเข้าเมืองกระทรวงยุติธรรม

法務省入国管理局の許可「在留資格認定証明書(COE)」のコピー

2

 มายเหตุ เอกสารข้อ 1. – 4. ต้องผ่านการรับรองความถูกต้องจากโนตารีปับลิคประเทศญี่ปุ่นหลังจากที่ได้รับรองเอกสารกับหน่วยงานดังกล่าวข้างต้นแล้ว จะต้องนำเอกสารมารับรองความถูกต้องที่สำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่น
พร้อมเอกสารข้อ 4. – 15.  อนึ่ง เอกสารข้อ   1. – 4. ส่ง FAX มาให้สนร. ญี่ปุ่นตรวจสอบก่อนไปยื่นโนตารีปับลิคได้
上記の1. – 4. の書類は日本の公証人役場の認証を受けてから4.-15.の書類と一緒に在京  
タイ王国大使館労働担当官事務所に提出するようにしてください。
なお、1. – 4. の書類は、公証人役場に提出する前に事前審査を受けることは出来ます。
(FAX)
 
ระยะเวลาการพิจารณา  審査期間
–          กรณีเอกสารถูกต้องสมบูรณ์จะใช้เวลา   10  วันทำการ 
全ての書類が正しく揃ってから 10 日(土日・休日を除く)
กรณีเอกสารไม่ถูกต้องสมบูรณ์ และแจ้งให้ปรับปรุงแก้ไขจะใช้เวลา 10 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่ได้รับเอกสารแก้ไขถูกต้องสมบูรณ์
書類に不備があった場合、訂正してから 10 日(土日・休日を除く)
 
 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่   質問・問い合せなど
สำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่น สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว
โทรศัพท์ 03-5422-7015 โทรสาร 03-5422-7016
E-mail : thailabour@crest.ocn.ne.jp
ที่อยู่ Office of Labour Affairs, Royal Thai Embassy Tokyo
       3-14-6 Kamaosaki , Shinagawa-ku, Tokyo 141-0021
詳細は、タイ王国大使館労働担当官事務所 
141-0021東京都品川区上大崎3146 
Eメール:thailabour@crest.ocn.ne.jp                             
電話03-5422-7015 Fax 03-5422-7016 までお問い合わせください
 
  
 
 
 
 

 

Attachment:

File nameAnnex_Employment_Contract_2.doc

File Size : 53.5 kb
Download Statistic : Times
Created Date : 10 Mar 2558

File nameJITCO_K-12A.pdf

File Size : 182.5 kb
Download Statistic : Times
Created Date : 10 Mar 2558

File nameJITCO_K-13.pdf

File Size : 353.18 kb
Download Statistic : Times
Created Date : 10 Mar 2558

File nameFlow_construct_shipbuilding_continue.pdf

File Size : 66.32 kb
Download Statistic : Times
Created Date : 10 Mar 2558

File nameFlow_construct_shipbuilding_reentry.pdf

File Size : 68.66 kb
Download Statistic : Times
Created Date : 10 Mar 2558

File nameAgreement.doc

File Size : 96 kb
Download Statistic : Times
Created Date : 10 Mar 2558

File nameProcess_for_Shipbuilding_8.2015.pdf

File Size : 432.19 kb
Download Statistic : Times
Created Date : 10 Mar 2558

202
TOP