Skip to main content

Main page

พ.ร.บ.จัดฝึกงานด้านเทคนิคชาวต่างชาติและคุ้มครองผู้ฝึกงานด้านเทคนิค

ระเบียบการแจ้งการเดินทางไปทำงานต่างประเทศของคนหางานที่เดินทางกลับประเทศไทยเป็นการชั่วคราว พ.ศ.2540

คนงานผู้ใดที่ลา(นายจ้าง)เดินทางกลับไปเยี่ยมบ้าน หรือ ลาพักผ่อน หรือลาเพื่อไปทำกิจกรรมอื่นใดเป็นการชั่วคราวที่ประเทศไทยและจะกลับมาที่ประเทศญี่ปุ่นอีกครั้งหนึ่ง คนงานต้องแจ้งต่อกรมการจัดหางานก่อนวันเดินทางกลับมาทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นด้วยตนเองและไม่จำเป็นต้องแจ้งหรือขอหนังสือใดๆจากสำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่น โดยแจ้งการเดินทางกลับไปทำงานในต่างประเทศ (Re Entry) ได้ที่สำนักงานจัดหางานทุกแห่ง หรือ กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน

“คนงาน” ตามข้างต้นหมายถึง คนงานที่เดินทางมาทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นด้วยตนเอง

Attachment:

File nameraebiiybaecchngkaaredinthaang2540.pdf

File Size : 1950.04 kb
Download Statistic : Times
Created Date : 9 Oct 2561

242
TOP