Skip to main content

หน้าหลัก

ประวัติความเป็นมา

พ.ศ.2535 – คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2535 อนุมัติในหลักการให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงมหาดไทย จัดตั้งสำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่น โดยเริ่มแรกได้เช่าสำนักงาน ตั้งอยู่ที่ 22-4, 5-Chome , Shimo Meguro, Meguro-ku, Tokyo ผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่นคนแรกคือ นางสาวปราณี สุกกรี ตำแหน่ง ที่ปรึกษาการแรงงาน

พ.ศ.2536 – สำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่นได้ทำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2536 มีนายสุทัศน์ เงินหมื่น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (ในขณะนั้น) เป็นประธานในพิธี

พ.ศ.2539 – เมื่อเดือนสิงหาคม 2539 สำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่นได้ย้ายที่ทำการมาอยู่ที่ 3-11-1 Kami-Osaki, Shinagawa-ku, Tokyo

พ.ศ.2545 – ต่อมาในเดือนสิงหาคมปี 2545 สำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่นได้ย้ายเข้ามารวมอยู่ในอาคารที่ทำการเดียวกับฝ่ายกงสุล ในสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เพื่อความสะดวกของคนไทยและแรงงานไทยที่มาติดต่อราชการ

ปัจจุบันสำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่นตั้งอยู่ในบริเวณที่ตั้งสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เลขที่ 3-14-6, Kami-Osaki, Shinagawa-ku, Tokyo, 141-0021 โทรศัพท์ 03-5422-7014, 03-5422-7015 โทรสาร 03-5422-7016


4441
TOP