Skip to main content

หน้าหลัก

การปกครอง ประชากร

การปกครอง

ญี่ปุ่น​ปกครอง​ด้วย​ระบอบ​ประชาธิปไตย​แบบ​เสรี​ภายใต้​รัฐธรรมนูญ โดย​มี​สมเด็จพระ​จักรพรรดิ​ทรง​เป็น​ประมุข มี​รัฐสภา​เป็น​สถาบัน​สูงสุด​ของ​รัฐ มี​นายกรัฐมนตรี​เป็น​หัวหน้า​คณะ​รัฐบาล โดย​นายกรัฐมนตรี​ได้รับ​การเลือก​จากสมาชิก​รัฐสภา รัฐสภา​ประกอบด้วย 2 สภา

 • สภา​ผู้แทน​ราษฎร
  มี​สมาชิก 480 คน มาจาก​การ​เลือกตั้ง​ทั่วประเทศ มี​วาระ​การ​ดำรง​ตำแหน่ง 4 ปี
 • วุฒิสภา
  มี​สมาชิก 242 คน มี​วาระ​การ​ดำรง​ตำแหน่ง 6 ปี โดย​เลือกตั้ง​จำนวน ครึ่ง​หนึ่ง​สลับกัน​ไป​ทุก 3 ปี

การแบ่งเขตการปกครอง

ญี่ปุ่น​แบ่ง​เขต​การ​ปกครอง​ออก​เป็น 47 จังหวัด และ 8 ภูมิภาค

 1. ฮอกไกโด มี 1 จังหวัด
  (1) ​ฮอกไกโด
 2. โทโฮคุ มี 6 จังหวัด
  (2) อา​โอ​โมริ (3) ​อิวา​เทะ (4) มิยาหงิ (5) อา​คิตะ (6) ยา​มา​งาตะ (7) ​ฟุคุ​ชิมะ
 3. คัน​โตะ มี 7 จังหวัด
  (8) ​อิบารากิ (9) ​โทจิหงิ (10) กุมมะ (11) ไซ​ตามะ(12) ​ชิบะ (13) กรุง​โตเกียว (14) คา​นางา​วะ
 4. จูบุ มี 9 จังหวัด
  (15) ​นีงาตะ (16) โท​ยามะ (17) ​อิชิคา​วะ (18) ​ฟุคุอิ (19) ยา​มา​นาชิ (20) นา​งาโนะ (21) ​กิฟุ (22) ​ชิซึ​โอ​กะ (23) ไอจิ
 5. คันไซ มี 7 จังหวัด
  (24) มิ​เอะ (25) ชิ​กะ (26) เกียว​โต (27) โอ​ซากา (28) เฮีย​วโงะ (29) นาระ (30) ​วาคา​ยามะ
 6. จูโกกุ มี 5 จังหวัด
  (31) ​โททโทริ (32) ชิ​มาเนะ (33) โอคา​ยามะ (34) ​ฮิโร​ชิมะ (35) ยา​มา​กุจิ
 7. ชิโกกุ มี 4 จังหวัด
  (36) ​โทคุ​ชิมะ (37) คางา​วะ (38) เอ​ฮิเมะ (39) โคจิ
 8. คิว ​ชู​และ​โอกิ​นา​วะ มี 8 จังหวัด
  (40) ​ฟุคุ​โอ​กะ (41) ​ซางะ (42) นา​งาซากิ(43) คุ​มา​โมโตะ (44) โอ​อิตะ (45) มิยา​ซากิ (46) ​คาโก​ชิมะ (47) โอกิ​นา​วะ

คำ​ว่า จังหวัด​ใน​ภาษา​ญี่ปุ่น​ออกเสียง​ได้ 4 แบบ คือ

 1. โทะ ใช้​เฉพาะ​โตเกียว ซึ่ง​เป็น​เมืองหลวง คือ โตเกียวโทะ หรือ กรุง​โตเกียว
 2. โด ใช้​เฉพาะ ​ฮอกไกโด
 3. ฟุ ใช้กับ​เมือง​เกียว​โต​และ​โอ​ซากา เนื่องจาก​เคย​เป็น​เมืองหลวง
 4. เคน ใช้กับ​จังหวัด​ต่างๆ ทั่วไป

ประชากร

 • จำนวนประชากรประมาณ 125.93 ล้านคน (125,930,000 คน) เป็นเพศชาย 61.29 ล้านคน เพศหญิง 64.64 ล้านคน

47429
TOP