Skip to main content

หน้าหลัก

ตลาดแรงงานไทย

ตลาดแรงงานไทยในญี่ปุ่น

             ปัจจุบันรัฐบาลญี่ปุ่นมีนโยบายเปิดรับแรงงานต่างชาติเฉพาะผู้ที่มีทักษะฝีมือเท่านั้น  ส่วนแรงงานไร้ฝีมือยังไม่ยอมเปิดรับ สำหรับการขยายตลาดแรงงานมีฝีมือที่น่าจะทำได้ในปัจจุบันน่าจะเป็นส่วนของการเพิ่มจำนวนผู้ปรุงอาหาร แต่ก็อยู่ในวงจำกัดเนื่องจากความต้องการจ้างงานมีจำกัด แม้ว่าชาวญี่ปุ่นจะนิยมรับประทานอาหารไทยมากก็ตาม จำนวนร้านอาหารไทยในญี่ปุ่นคงไม่ขยายตัวอย่างทวีคูณ    แต่จะเพิ่มขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไป

             ส่วนเรื่องการขยายการจ้างงานในสาขาที่กระทรวงแรงงานสนับสนุนตามโครงการส่งเสริม  ศักยภาพแรงงานไทยเพื่อการขยายตลาดแรงงานในต่างประเทศใน 5 สาขาอาชีพ คือ สาขาผู้ปรุงอาหารไทย สาขาผู้อภิบาลผู้สูงอายุ สาขาแม่บ้านทันสมัย สาขานวดแผนไทย และสาขานวดด้วยน้ำมัน นั้น ในสาขา ผู้ปรุงอาหารก็ดำเนินการอยู่แล้วในการเจรจาภายใต้กรอบ FTA อาทิ การลดข้อกำหนดระยะประสบการณ์ของผู้ที่จะเข้ามาทำงานเป็นผู้ปรุงอาหารจาก 10 ปี เหลือ 5 ปีได้แล้ว เป็นต้น  ส่วนสาขาอื่นๆกำลังอยู่ในระหว่างการเจรจาระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลญี่ปุ่นอยู่ และผลก็ยังไม่คืบหน้าเท่าที่ควร และถึงแม้ว่ามีนายจ้างญี่ปุ่นจำนวนมากที่ต้องการพนักงานนวดแผนไทยมาทำงานนวดในญี่ปุ่นแต่รัฐบาลญี่ปุ่นยังคงสงวนอาชีพการนวดไว้ให้แก่คนญี่ปุ่นที่มีปัญหาด้านสายตาดังนั้นคนไทยในญี่ปุ่นที่ประกอบอาชีพพนักงานนวดแผนไทยจึงมักเป็นผู้ที่สมรสกับชาวญี่ปุ่น

             มีอีกช่องทางหนึ่งในการขยายตลาดแรงงานไทยที่สามารถทำได้ และมีแนวโน้มที่จะขยายจำนวนได้ คือการส่งผู้ฝึกงานมาฝึกงานภายใต้โครงการฝึกงานและฝึกปฏิบัติงานเทคนิคของ JITCO ซึ่งการจัดส่งมีทั้งที่กรมการจัดหางานจัดส่งให้กับองค์กรผู้รับผู้ฝึกงาน IM Japan และที่บริษัทจัดหางานจัดส่งมาฝึกงานกับองค์กรผู้รับเอกชนในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งการจัดส่งทั้งสองประเภทมีแนวโน้มว่าจะขยายตัวมากขึ้น และปัจจุบันจำนวนผู้ฝึกงานหลบหนีก็ลดลงจากอดีตเป็นจำนวนมาก อีกทั้งองค์กรผู้รับที่มีปัญหาจากการรับผู้ฝึกงานต่างประเทศอื่นก็หันมาให้ความสนใจในการรับผู้ฝึกงานจากไทยเป็นจำนวนมาก

ในส่วนของการขยายตลาดแรงงาน ผู้ฝึกงานไทยในญี่ปุ่นนั้น กิจกรรมสำคัญที่สนร.ญี่ปุ่นได้ดำเนินการอยู่เป็นประจำอย่างต่อเนื่องมีดังนี้

             • เยี่ยมเยียนคนงาน/ผู้ฝึกงานตามสถานที่ทำงานต่างๆเป็นประจำ เพื่อชี้แจงข้อความรู้ในการทำงาน/ฝึกงาน และแนะนำข้อควรปฏิบัติในการดำรงชีพในญี่ปุ่น พร้อมกับนำอาหารแห้ง หนังสือพิมพ์ต่างๆไปแจกให้แก่คนงาน/ผู้ฝึกงาน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำงาน/ฝึกงาน ให้ผลการปฏิบัติงานดี เป็นที่นิยมของนายจ้าง  และเข้าพบนายจ้างเพื่อสอบถาม รับฟังปัญหาต่างๆในการรับคนไทย/  ผู้ฝึกงานไทยและชี้แจงให้กับคนงานทราบเพื่อให้แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นทำให้การทำงานเป็นไปโดยราบรื่น

             • จัดประชุมองค์กรผู้รับผู้ฝึกงานเพื่อประชาสัมพันธ์การรับผู้ฝึกงานและรับฟังปัญหา    ข้อคิดเห็นต่างๆในการรับผู้ฝึกงาน

             • ให้คำแนะนำ ข้อมูลต่างๆแก่นายจ้าง องค์กรผู้รับที่สนใจรับว่าจ้างคนไทย

             • ร่วมเดินทางไปกับตัวแทนขององค์กรผู้ส่งเพื่อทำการตลาดในการไปเยี่ยมเยียนองค์กรผู้รับรายใหม่ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ตัดสินใจรับผู้ฝึกงานไทย

             • จัดหาโทรศัพท์สายด่วน 3 สายเพื่อให้คำปรึกษาแก่แรงงานไทย 24 ชั่วโมง

             • จัดนัดพบแรงงานเคลื่อนที่ ร่วมงานกงสุลสัญจร

             • ฯลฯ

 


1006
TOP