Skip to main content

หน้าหลัก

การส่งเงินกลับประเทศ

การส่งเงินกลับประเทศไทย

          การส่งเงินกลับประเทศไทย ควรเลือกช่องทางที่เชื่อถือได้ เช่น ธนาคาร และสถาบันการเงิน อื่นๆ ควรหลีกเลี่ยงการฝากเพื่อนหรือบุคคลอื่นๆในการส่งเงินกลับบ้าน เนื่องจากเป็นที่มาของปัญหาได้ ทั้งนี้ การจัดส่งเงินกลับประเทศไทยสามารถนำหลักฐานการส่งมาลดหย่อนภาษีได้ จึงควรเลือกส่งเงินผ่านธนาคารและสถาบันการเงินต่างๆ

 • ธนาคารไทยที่มีสาขาในประเทศญี่ปุ่น
  • ธนาคารกรุงเทพ
   อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม <<ที่นี่>> 
 • การส่งเงินผ่านไปรษณีย์ญี่ปุ่น
  • ส่งจากไปรษณีย์เข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพที่ประเทศไทย
   อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม <<ที่นี่>>
  • ส่งจากไปรษณีย์ญี่ปุ่นและรับเงินที่ไปรษณีย์ไทย
 • การส่งเงินผ่าน 7 Bank 
  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม <<ที่นี่>>
 •   ธนาคารเพื่อการเกษตร 
  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม <<ที่นี่>>

 

การขอลดหย่อนภาษี

          ผู้ที่ส่งเงินกลับไปให้ครอบครัวในประเทศไทย สามารถนำหลักฐานการส่งเงินไปขอยื่นลดหย่อนภาษีได้ที่สรรพากรในเขตท้องที่ที่อาศัยอยู่

รายละเอียด <<ที่นี่>>  


12087
TOP