Skip to main content

หน้าหลัก

อายุเฉลี่ย

1. อายุไขเฉลี่ยผู้สูงอายุญี่ปุ่น

ชาย: 80.98 ปี
หญิง: 87.14 ปี
(ข้อมูลปีพ.ศ. 2559 ที่มา กระทรวงสาธารณสุข แรงงานและสวัสดิการ)

 

2.มาตรการด้านประกันสังคมที่น่าสนใจสำหรับผู้สูงอายุญี่ปุ่น

ลูกจ้างอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นเข้าเป็นผู้ประกันตนในระบบประกันการมีงานทำ (Employment Insurance) ทั้งนี้ นายจ้างและลูกจ้างไม่ต้องจ่ายเบี้ยประกันสมทบจนถึงปีงบประมาณ 2561 (31 มีนาคม 2562) ลูกจ้างสูงอายุจะได้รับเงินชดเชยที่มีคุณสมบัติตามเงื่อนไขกำหนด จะได้รับสิทธิประกันกรณีว่างงาน


4439
TOP