Skip to main content

หน้าหลัก

ข่าวประชาสัมพันธ์

สรุปมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 ประเทศญี่ปุ่น

สนร.ญี่ปุ่น คารวะและหารือ OTIT

สนร.ญี่ปุ่นเยี่ยมแรงงานไทยบริษัท Tokai Tekko

สนร.ญี่ปุ่นเข้าร่วมบริการกงสุลสัญจร ณ เมืองนาโกยา จังหวัด Aichi

TOP