Skip to main content

หน้าหลัก

ข่าวประชาสัมพันธ์

สนร.ญี่ปุ่น ได้เข้าเยี่ยมชมงาน 4th International Medical & Elderly Care Expo Tokyo

สนร.ญี่ปุ่น ให้การต้อนรับองค์กร IM Japan

ประชาสัมพันธ์ แผ่นดินไหวขนาดแม็กนิจูด 6.1 วันที่ 7 ตุลาคม 2564

ประชาสัมพันธ์แอพพลิเคชั่น Smart TOEA

ประกาศขยายสถานการณ์ฉุกเฉิน จนถึงวันที่ 30 ก้นยายน 2564

อัตราค่าจ้างขั้นต่ำรายจังหวัดของประเทศญี่ปุ่น ปรับใช้ ตุลาคม 2564

ข้อมูลการทดสอบภาษาญี่ปุ่นและทักษะสำหรับแรงงานทักษะเฉพาะ

ประชาสัมพันธ์การป้องกันตัวจากไวรัส Covid-19

TOP