Skip to main content

หน้าหลัก

ธรรมเนียมปฏิบัติทางสังคมและธุรกิจของญี่ปุ่น

ธรรมเนียมปฏิบัติทางสังคมและธุรกิจ

          ประเทศญี่ปุ่นมีวัฒนธรรมที่คล้ายคลึงประเทศไทยในหลายด้าน เช่น การเคารพผู้ใหญ่ และให้เกียรติซึ่งกันและกัน ธรรมเนียมปฏิบัติทางสังคมและธุรกิจ ที่ควรทราบมีดังนี้
 

การเรียกชื่อ

          คนญี่ปุ่นจะให้เกียรติยกย่องผู้อื่น โดยการเรียกชื่อตามด้วยคำว่า –ซัง หรือที่เหมือนการใช้คำนำหน้าว่า คุณในภาษาไทยนั่นเอง โดยการเรียกชื่อหากเป็นคนรู้จักโดยทั่วไปจะเรียกด้วยชื่อสกุลเท่านั้น สำหรับชื่อจริงจะใช้เรียกสำหรับคนที่สนิทสนมกันในระดับหนึ่งแล้วเท่านั้น
 

การทักทาย

          การทักทายถือเป็นมารยาทหนึ่งในสังคมญี่ปุ่น ซึ่งจะต้องมีการทักทายตามเวลา เช่น ในตอนเช้า Ohayo gozaimasu ในตอนกลางวัน Konnichiwa ในตอนค่ำ Konbanwa และหลังเลิกงานคนที่กลับบ้านก่อน Osaki ni Shitsureishimasu และคนที่ยังไม่กลับก็จะตอบว่า Otsukaresama deshita.
 

นามบัตร

          คนญี่ปุ่นนิยมใช้นามบัตรในการติดต่อธุรกิจ โดยจะมีการแลกนามบัตรในการพบกันครั้งแรก ควรยื่นนามบัตรด้วยมือสองข้าง โดยหันหน้านามบัตรให้ผู้รับสามารถอ่านได้ในทันที หลังจากรับนามบัตรมาแล้วจะยังไม่เก็บเข้ากระเป๋าในทันที แต่จะวางบนโต๊ะข้างตัว หรือถือเอาไว้เพื่อให้สามารถอ่านได้ในทันที
 

การประชุมตอนเช้า (Chorei)

          การประชุมตอนเช้า (Chorei-朝礼) คือการประชุมรวมตัวกันภายในบริษัท/โรงงานในตอนเช้า เพื่อแจ้งข่าวสารสำคัญและแจ้งเตือนกำหนดการต่างๆ มักพบในการทำงานโรงงาน และบางแห่งอาจจะมีการออกกำลังกายเบาๆเพื่อเป็นการวอร์มอัพก่อนทำงานด้วย


8970
TOP