Skip to main content

หน้าหลัก

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์การเดินทางกลับประเทศไทย

ประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ณ 15 เมษายน 2563

ประกาศช่องทางการติดต่อสนร.ญี่ปุ่น

Japan5_CoViD

Japan4_coVid

Japan3_covid

Japan2_Covid

Japan1_COVID

มาตรการสำหรับผู้ที่เดินทางเข้า-ออกประเทศญี่ปุ่น

มาตรการสำหรับคนไทยที่เดินทางจากญี่ปุ่นกลับไทย

TOP