Skip to main content

หน้าหลัก

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศการประกวดเรียงความภาษาญี่ปุ่นปี 2563

ประชาสัมพันธ์ สถานการณ์ฝนตกหนักในภูมิภาคคิวชู

คำถามที่พบบ่อย: การเดินทางกลับไทย

ประชาสัมพันธ์เงินช่วยเหลือจากรัฐบาลญี่ปุ่น

ประชาสัมพันธ์การเดินทางกลับประเทศไทย

ประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ณ 15 เมษายน 2563

ประกาศช่องทางการติดต่อสนร.ญี่ปุ่น

Japan5_CoViD

TOP