Skip to main content

หน้าหลัก

ภารกิจและอำนาจหน้าที่รับผิดชอบหน่วยงาน

สำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่นมีภารกิจและอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

1. คุ้มครอง ดูแลสิทธิประโยชน์ด้านการทำงานของแรงงานไทย

     1.1 ตรวจเยี่ยมการทำงาน สภาพการจ้าง สภาพที่พักฯ ของผู้ฝึกปฏิบัติงานด้านเทคนิค/แรงงานไทย
     1.2 รับเรื่องร้องทุกข์และเจรจาไกล่เกลี่ยแก้ไขปัญหาด้านแรงงาน
     1.3 ให้คำปรึกษาและแนะนำเกี่ยวกับการทำงานในประเทศญี่ปุ่น และกฎหมายด้านแรงงานที่เกี่ยวข้อง
     1.4 ให้ความรู้แก่ผู้ฝึกปฏิบัติงานด้านเทคนิค/แรงงานไทยที่กำลังจะเข้าทำงานในบริษัทญี่ปุ่น ได้แก่ กฏ ระเบียบ สวัสดิการ ประกันสังคม ข้อควรปฏิบัติ ข้อบังคับ เป็นต้น
     1.5 ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ผู้ฝึกปฏิบัติงานด้านเทคนิค/แรงงานไทยได้เข้าถึงสิทธิประโยชน์ขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง

2. การส่งเสริมและขยายตลาดแรงงาน

     2.1 ให้คำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการญี่ปุ่นถึงการรับแรงงานไทยเข้ามาทำงาน
     2.2 ตรวจสอบสัญญาการจ้างงาน
     2.3 ร่วมมือกับองค์กรภาครัฐและเอกชนในการทำ Business Matching

3. ศึกษา วิเคราะห์ รายงานสถานการณ์แรงงาน

     3.1 ศึกษา รวบรวมข้อมูลด้านการจ้างงานและสถานการณ์การจ้างงาน
     3.2 รายงานสถานการณ์ด้านการจ้างงานและสถานการณ์การจ้างงาน
     3.3 วิเคราะห์สถานการณ์การจ้างงานและผลกระทบอันจะส่งผลต่อการจ้างผู้ฝึกปฏิบัติงานด้านเทคนิค/แรงงานไทย


4268
TOP