Skip to main content

หน้าหลัก

โครงสร้างหน่วยงาน

ข้าราชการประจำสำนักงาน

 • นายสายชล อกนิษฐวงศ์

  นายสายชล อกนิษฐวงศ์

  อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน)
  • นายธีรศักดิ์ อยู่เพชร

   นายธีรศักดิ์ อยู่เพชร

   ที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน)

ลูกจ้างประจำท้องถิ่น

 • นางสาวจิตรลดา บำรุงจิต

  นางสาวจิตรลดา บำรุงจิต

  ผู้ช่วยดำเนินการส่งเสริมด้านการจ้างงานในต่างประเทศ
  • นายนิรันดร์ อุเมะมุระ

   นายนิรันดร์ อุเมะมุระ

   พนักงานประสานงานทั่วไป
  • นางสาวจุติพร กันทวิชยานนท์

   นางสาวจุติพร กันทวิชยานนท์

   ล่าม
  • นางสาวธนิชา เรืองสุวรรณ์

   นางสาวธนิชา เรืองสุวรรณ์

   เสมียน


1761
TOP