Skip to main content

หน้าหลัก

โครงสร้างหน่วยงาน

ข้าราชการประจำสำนักงาน

 • นางสาวสดุดี กิตติสุวรรณ

  นางสาวสดุดี กิตติสุวรรณ

  อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน)
  • นางสาวเกศสุดา มงคลชาติ

   นางสาวเกศสุดา มงคลชาติ

   ที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน)

ลูกจ้างประจำท้องถิ่น

 • นางสาวจิตรลดา บำรุงจิต

  นางสาวจิตรลดา บำรุงจิต

  ผู้ช่วยดำเนินการส่งเสริมด้านการจ้างงานในต่างประเทศ
  • นายสุทาเนตร อักษรเนียม

   นายสุทาเนตร อักษรเนียม

   พนักงานประสานงานทั่วไป
  • นางสาวจุติพร กันทวิชยานนท์

   นางสาวจุติพร กันทวิชยานนท์

   ล่าม
  • นางสาวธนิชา เรืองสุวรรณ์

   นางสาวธนิชา เรืองสุวรรณ์

   เสมียน


2422
TOP