Skip to main content

หน้าหลัก

การอนุญาตให้แรงงานต่างชาติเข้ามาทำงานในสถานภาพการพำนัก “แรงงานทักษะเฉพาะ” ในประเทศญี่ปุ่น

ญี่ปุ่นอนุญาตให้แรงงานต่างชาติเข้ามาทำงานในสถานภาพการพำนัก “แรงงานทักษะเฉพาะ” เมื่อ พ.ศ. 2562

ผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ https://www.ssw.go.jp/th/ (ภาษาไทย)


141
TOP