Skip to main content

หน้าหลัก

คณะผู้บริหารสมาคมทำความสะอาดภายในอาคารแห่งประเทศญี่ปุ่น (Japan Building Maintenance Association : JBMA) เข้าเยี่ยมคารวะอัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) สำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่น)

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 15.00 น. (ตามเวลาท้องถิ่นประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง) นางสาวสดุดี กิตติสุวรรณ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) สำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่น พร้อมด้วยนางสาวเกศสุดา มงคลชาติ ที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารสมาคมทำความสะอาดภายในอาคารแห่งประเทศญี่ปุ่น (Japan Building Maintenance Association : JBMA) จำนวน 4 ราย ได้แก่ (1) Mr. HORIGUCHI Hiroshi ตำแหน่ง Managing Director (2) Mr. YANO Tomoyuki ตำแหน่ง Expert Committee (3) Ms. SHIMODAIRA Tomoko ตำแหน่ง Manager และ (4) Mr. NISHIMURA Yuichi ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมธุรกิจ ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว โดยวัตถุประสงค์ของการเข้าเยี่ยมคารวะครั้งนี้ เพื่อแนะนำสมาคมฯ และหารือเกี่ยวกับการดำเนินการจัดฝึกอบรมและการจัดทดสอบทักษะประเภทงานทำความสะอาด (Building cleaning management) ในประเทศไทย ซึ่งขณะนี้สมาคมฯ อยู่ระหว่างการหารือกับกระทรวงสาธารณสุข แรงงานและสวัสดิการญี่ปุ่นเพื่อให้การทำความสะอาดจัดเป็นงานทักษะเฉพาะ สถานภาพการพำนักประเภท “หมายเลข 2” เช่นเดียวกับงานก่อสร้างและงานต่อเรือ/งานเกี่ยวเนื่องเรือเดินสมุทร
 
ปัจจุบันสมาคมฯ ซึ่งเป็นการรวมตัวของสมาชิกผู้ประกอบการทำความสะอาด จำนวน 2,800 แห่ง ได้ดำเนินการมาแล้วกว่า 40 ปี โดยได้มีการจัดฝึกอบรมคนหางานและจัดทดสอบทักษะฝีมือสำหรับการเป็นแรงงานทักษะเฉพาะประเภทงานทำความสะอาด ทั้งในประเทศญี่ปุ่นและในต่างประเทศ (ดำเนินการแล้ว 3 แห่ง ได้แก่ อินโดนีเซีย เมียนมา และฟิลิปปินส์) ทั้งนี้ จะขอความร่วมมือในการร่วมดำเนินการจัดฝึกอบรมและทดสอบทักษะฝีมือเช่นเดียวกันในประเทศไทย
 
ในการนี้ นางสาวสดุดีฯ ได้แสดงความขอบคุณคณะผู้บริหารสมาคมฯ ที่สนใจเปิดการจัดฝึกอบรมและจัดทดสอบทักษะฝีมือสำหรับการเป็นแรงงานทักษะเฉพาะประเภทงานทำความสะอาดในประเทศไทย ซึ่งจะเป็นการเปิดโอกาสให้แรงงานไทยได้ไปทำงานในประเทศญี่ปุ่นมากขึ้น โดยสำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่นยินดีที่จะอำนวยความสะดวก ให้คำปรึกษา และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมและขยายตลาดแรงงานไทยไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นมากยิ่งขึ้น โดยจะขอหารือรายละเอียดและขอรับข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาหาทางในการสนับสนุนสมาคมฯ รวมทั้ง ขอให้ทั้งสองฝ่ายจะได้ประสานงานกันอย่างใกล้ชิดต่อไป

64
TOP