Skip to main content

หน้าหลัก

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการลูกจ้าง ตำแหน่ง ผู้ประสานงานกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ และคุ้มครองสิทธิประโยชน์แรงงานไทยในประเทศญี่ปุ่น

สำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่นขอประชาสัมพันธ์ข่าวประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการลูกจ้าง ตำแหน่ง ผู้ประสานงานกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ และคุ้มครองสิทธิประโยชน์แรงงานไทยในประเทศญี่ปุ่น จำนวน 1 ตำแหน่ง รายละเอียดตามแนบ


833
TOP