Skip to main content

หน้าหลัก

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้ประสานงานกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ และคุ้มครองสิทธิประโยชน์แรงงานไทยในประเทศญี่ปุ่น

ประกาศสำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่น เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้ประสานงานกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ และคุ้มครองสิทธิประโยชน์แรงงานไทยในประเทศญี่ปุ่น ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 รายละเอียดเพิ่มเติมตามภาพที่แนบ


403
TOP