Skip to main content

หน้าหลัก

สนร.ญี่ปุ่น อำนวยความสะดวกส่งผู้ฝึกงาน เดินทางกลับประเทศไทย

วันที่ 22 ก.ค. 2563 อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) ร่วมอำนวยความสะดวกในการส่งแรงงานไทยเดินทางกลับไทยด้วยเที่ยวบินพิเศษ เที่ยวบิน NH 847 


359
TOP