Skip to main content

หน้าหลัก

สำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่นจัดประชุมคณะทำงานจัดทำ “ศัพท์แรงงานภาษาญี่ปุ่น” ครั้งที่ 3/2566 ผ่านระบบ Zoom Meeting

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2566 เวลา 19.00 – 20.00 น. (เวลาท้องถิ่นประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง) สำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่นจัดประชุมคณะทำงานจัดทำ “ศัพท์แรงงานภาษาญี่ปุ่น” ครั้งที่ 3/2566 ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยมีนางสาวสดุดี กิตติสุวรรณ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) เป็นประธานการประชุม และคณะทำงาน ประกอบด้วย ผู้แทนอาสาสมัครแรงงาน/ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญภาษาญี่ปุ่น-ภาษาไทย และข้าราชการ/เจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นการประชุมฯ ต่อเนื่องจากการประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2566 ที่ผ่านมา
 
คณะทำงานฯ ได้ร่วมกันพิจารณารูปเล่มและเนื้อหาของร่างหนังสือ “ศัพท์แรงงานภาษาญี่ปุ่น” ในภาพรวม ซึ่งได้พิจารณาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของคำศัพท์ที่ได้รวบรวมจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ โดยเฉพาะคำศัพท์จากเว็บไซต์กระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการญี่ปุ่น (https://www.mhlw.go.jp/yougosyu/index.html) และคำศัพท์ที่ใช้บ่อย โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบการดำเนินการ ดังนี้ (1) ปรับเปลี่ยนกำหนดการดำเนินการจัดทำหนังสือ“ศัพท์แรงงาน” และ (2) ปรับปรุงแก้ไขคำศัพท์และปกตามที่คณะทำงานฯ ให้ความเห็น จากนั้นสำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่นจะนำเรียนให้ที่ปรึกษาคณะทำงานพิจารณาต่อไป ซึ่งคาดว่าจะส่งโรงพิมพ์ได้ในช่วงเดือนกรกฎาคม 2566
 
ทั้งนี้ วัตถุประสงค์การจัดทำ “ศัพท์แรงงานภาษาญี่ปุ่น” เพื่อเป็นประโยชน์กับอาสาสมัครแรงงานไทย แรงงานไทยในประเทศญี่ปุ่น และผู้สนใจทั้งชาวไทยและชาวญี่ปุ่น จะได้เรียนรู้คำศัพท์แรงงานเบื้องต้นได้ด้วยตนเองและใช้อ้างอิงเพื่อสื่อสารในชีวิตประจำวัน/การทำงาน รวมถึงเป็นการสนับสนุนภารกิจและประชาสัมพันธ์ช่องทางการติดต่อของสำนักงานแรงงานฯ ให้ทราบโดยทั่วกัน

15155
TOP