Skip to main content

หน้าหลัก

สำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่นพบหารือขยายตลาดแรงงานไทยในประเทศญี่ปุ่นกับประธานองค์กรผู้รับ GSC Cooperative

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 นางสาวสดุดี กิตติสุวรรณ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) สำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่น พร้อมด้วยนางสาวเกศสุดา มงคลชาติ ที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) และนางสาววงศ์วรรณ ม่วงสวนขวัญ ล่าม เดินทางไปปฏิบัติราชการ ณ นครโอซากา เพื่อหารือขยายตลาดแรงงานไทยในประเทศญี่ปุ่นกับ Mr. MURAYAMA Masanori ตำแหน่ง Representative Director ประธานองค์กรผู้รับ GSC Cooperative
 
องค์กรผู้รับ GSC Cooperative ได้กล่าวขอบคุณสำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่นที่ได้เดินทางมาเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ฝึกปฏิบัติงานด้านเทคนิค นางสาวสดุดีฯ ได้กล่าวแสดงความขอบคุณองค์กรฯ ที่ได้ให้การดูแลและคุ้มครองผู้ฝึกปฏิบัติงานด้านเทคนิคไทยเป็นอย่างดี และหวังว่าองค์กรฯ จะดูแลและสนับสนุนการรับผู้ฝึกปฏิบัติงานด้านเทคนิคและแรงงานทักษะเฉพาะไทย รวมทั้งสำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่นยินดีที่จะให้คำปรึกษาและอำนวยความสะดวกเพื่อให้แรงงานไทยเดินทางมาทำงานในประเทศญี่ปุ่นได้อย่างราบรื่นต่อไป
 
ปัจจุบันองค์กรผู้รับ GSC Cooperative มีผู้ฝึกปฏิบัติงานด้านเทคนิค/แรงงานไทยในความรับผิดชอบประมาณ 70 คน อายุระหว่าง 20 – 42 ปี ทำงานในจังหวัดต่าง ๆ ของประเทศญี่ปุ่น เช่น โรงงานผู้ผลิตในจังหวัดโอซากา และโรงแรมในจังหวัดโอกินาวา นอกจากนี้ องค์กรฯ ยังอยู่ระหว่างการดำเนินการยื่นเรื่องให้ผู้ที่สำเร็จการฝึกปฏิบัติงานครบ 3 ปีเดิม เข้ามาฝึกปฏิบัติงานด้านเทคนิคต่อในปี 4-5 ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาดและพนักงานต้อนรับในโรงแรม รวมทั้งมีแผนจะขยายการรับผู้ฝึกปฏิบัติงานด้านเทคนิคในสาขาอื่น ๆ ด้วย

787
TOP