Skip to main content

หน้าหลัก

สำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่นพบหารือองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (JICA)

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2565 เวลา 14.30 น. (เวลาท้องถิ่นประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง) นางสาวสดุดี กิตติสุวรรณ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) สำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่น พร้อมด้วยนางสาวเกศสุดา มงคลชาติ ที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) ได้เดินทางไปพบหารือกับ Mr. SHISHIDO Kenichi ตำแหน่ง Vice President องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (Japan International Cooperation Agency: JICA) Mr. SHIROUZU Kenichi ตำแหน่ง Senior Deputy Director, Southeast Asia Division 4, Southeast Asia and Pacific Department และ Ms. EBA Hinako เจ้าหน้าที่ Office for Foreign Human Resources, Domestic Strategy and Partnership Department ณ สำนักงานใหญ่ JICA กรุงโตเกียว

การพบหารือในวันนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลการดำเนินงานและแสวงหาความร่วมมือด้านการให้ความคุ้มครองแรงงานร่วมกันระหว่างสำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่นและ JICA โดย Mr. SHISHIDO Kenichi ได้กล่าวต้อนรับและแจ้งว่า JICA เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2517 และดำเนินการมาจนถึงปัจจุบัน โดยตั้งแต่ที่เริ่มมีโครงการรับผู้ฝึกปฏิบัติงานด้านเทคนิคในญี่ปุ่นในปี พ.ศ. 2536 และตั้งแต่ปี 2553 ที่รัฐบาลญี่ปุ่นให้ความสำคัญกับการขาดแคลนแรงงานที่เพิ่มสูงขึ้น ทำให้ JICA ได้มีบทบาทในการเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา โดยการดำเนินงานของ JICA ถือเป็นแผนปฏิบัติงานสำคัญของรัฐบาลเกี่ยวกับการให้ความคุ้มครองแรงงานต่างชาติที่ต้องการให้แรงงานต่างชาติมีงานที่มีคุณค่า (Decent Work) และไม่ต้องเสียค่าบริการในการเดินทางมาทำงาน แต่เป็นภาระรับผิดชอบของนายจ้าง ซึ่งเป็นไปตามหลักการขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) นอกจากนี้ Mr. SHISHIDO Kenichi ได้แนะนำ JP-MIRAI Portal ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มนำร่องสำหรับให้คำปรึกษา/ข้อมูลแก่ชาวต่างชาติ/แรงงานต่างชาติ มีเจ้าหน้าให้บริการระหว่างวันจันทร์ – วันเสาร์ ระหว่างเวลา 10.00 – 18.00 น. ปัจจุบันเปิดให้บริการเป็นภาษาต่าง ๆ รวม 9 ภาษา ได้แก่ ภาษาญี่ปุ่น อังกฤษ จีน เวียดนาม ตากาล็อก บาฮาซาอินโดนีเซีย เมียนมา โปรตุเกส และสเปน

ในการนี้ นางสาวสดุดีฯ ได้ขอบคุณ Mr. SHISHIDO Kenichi และคณะที่ให้การต้อนรับและแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับสำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่น และได้เสนอขอให้ JICA พิจารณาเพิ่มการให้บริการภาษาไทยเข้าไปใน JP-MIRAI Portal ด้วย เนื่องจากจะเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ช่วยให้แรงงานไทยได้รับคำปรึกษา/ข้อมูลที่จำเป็น นอกเหนือจากการให้บริการของหน่วยงานอื่น ๆ ของญี่ปุ่น โดย Mr. SHISHIDO Kenichi รับจะนำไปหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ นางสาวสดุดีฯ ได้ขอรับคำแนะนำและข้อมูลเรื่องการขยายตลาดแรงงาน โดยเฉพาะการเตรียมความพร้อมของแรงงานไทยทั้งทักษะภาษาญี่ปุ่นและทักษะฝีมือสำหรับการมาทำงานในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งทั้งสองฝ่ายหวังว่าจะมีความร่วมมือร่วมกันในอนาคตต่อไป


481
TOP