Skip to main content

หน้าหลัก

สำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่นให้การต้อนรับนางมารศรี ใจรังษี รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม คณะผู้แทนสำนักงานประกันสังคม และผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรนักบริหารประกันสังคม ระดับกลาง รุ่นที่ 30

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2566 เวลา 10.00 – 11.30 น. (เวลาท้องถิ่นประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง) นางสาวสดุดี กิตติสุวรรณ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) สำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่น พร้อมด้วยนางสาวเกศสุดา มงคลชาติ ที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) และเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่น ได้ให้การต้อนรับคณะผู้แทนสำนักงานประกันสังคม ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรนักบริหารประกันสังคม ระดับกลาง รุ่นที่ 30 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวมจำนวนทั้งสิ้น 57 ราย ณ หอประชุม สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว
 
รูปแบบการศึกษาดูงานที่สำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่นจัดสำหรับคณะฯ มีลำดับงานดังนี้ ลำดับแรกเป็นพิธีเปิด โดยนางสาวสดุดี กิตติสุวรรณ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) สำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่น กล่าวรายงานและความสำคัญของการจัดการศึกษาดูงาน ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว จากนั้นเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว (นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์) ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดและกล่าวต้อนรับคณะฯ และรองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (นางมารศรี ใจรังษี) กล่าวในนามของคณะฯ ลำดับที่สองเป็นการแลกเปลี่ยนของที่ระลึกและถ่ายภาพหมู่ ลำดับสุดท้ายเป็นการจัดงานเสวนา หัวข้อ “สถานการณ์ ทิศทาง และแนวโน้มด้านแรงงาน สังคม และ เศรษฐกิจที่สำคัญของญี่ปุ่น” ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์ นางสาวภัทรวรรณ ณ นคร ที่ปรึกษา ฝ่ายเศรษฐกิจ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ร่วมเป็นวิทยากรกับนางสาวสดุดีฯ และ นางสาวเกศสุดาฯ
 
ทั้งนี้ สำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่นหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คณะฯ จะได้รับความรู้จากการศึกษาดูงาน ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ในวันนี้และสามารถนำความรู้กลับไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานต่อไป รวมทั้งได้อำนวยพรให้คณะประสบความสำเร็จในการเดินทางมาปฏิบัติราชการ ณ ประเทศญี่ปุ่นตามวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้ และขอให้เดินทางกลับประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ

13163
TOP