Skip to main content

หน้าหลัก

สำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่นให้การต้อนรับผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข แรงงานและสวัสดิการญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 เวลา 14.30 – 15.30 น. (เวลาท้องถิ่นประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง) นางสาวสดุดี กิตติสุวรรณ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) สำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่น พร้อมด้วยนางสาวเกศสุดา มงคลชาติ ที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) และนางสาวเยาวพา ประกายเกียรติ ผู้ช่วยดำเนินการ (ด้านการส่งเสริมการจ้างงานในต่างประเทศ) ให้การต้อนรับผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข แรงงานและสวัสดิการญี่ปุ่น จำนวน 2 ราย ได้แก่ Mr. YASUDA Kouji ตำแหน่ง Labour Standards Inspector Supervisor, Labour Standards Bureau และ Ms. GOTO Megumi ตำแหน่ง Division Officer, Supervision Division, Labour Standards Bureau ณ ห้องประชุม ชั้น 1 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว
 
Mr. YASUDA Kouji แจ้งวัตถุประสงค์ในการขอเข้าพบหารือเพื่อแนะนำบริการให้คำปรึกษาด้านแรงงานสำหรับผู้ฝึกปฏิบัติงานด้านเทคนิค/แรงงานต่างชาติ ซึ่งจัดทำโดยสำนักงานมาตรฐานแรงงาน (หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข แรงงานและสวัสดิการญี่ปุ่น) และขอความร่วมมือสำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่นประชาสัมพันธ์การให้บริการดังกล่าวทั้งในรูปแบบเอกสารและ QR Code โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. สายด่วนให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเงื่อนไขการทำงาน หมายเลข 0120 – 613 – 802 (ไม่มีค่าใช้จ่าย โทร. ฟรีได้ทั่วประเทศญี่ปุ่น) ให้บริการวันจันทร์ – วันศุกร์ ระหว่างเวลา 17.00 – 22.00 น. วันเสาร์ อาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์ ระหว่างเวลา 09.00 – 21.00 น. โดยให้บริการภาษาไทยทุกวันพฤหัสบดี ระหว่างเวลา 17.00 – 22.00 น. และวันอาทิตย์ ระหว่างเวลา 09.00 – 21.00 น.
2. สายด่วนแนะนำให้คำปรึกษาสำหรับแรงงานต่างชาติ หมายเลข 0570 – 001 – 712 (เก็บค่าบริการ) ให้บริการทุกวันพุธ ระหว่างเวลา 10.00 – 12.00 น. และระหว่างเวลา 13.00 – 15.00 น. (มีบริการภาษาไทย)
3. คู่มือเงื่อนไขการทำงานสำหรับชาวต่างชาติที่ทำงานในประเทศญี่ปุ่น สามารถศึกษาข้อมูลได้ที่ https://www.mhlw.go.jp/…/gyousei/kantoku/dl/040330-18.pdf
4. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานแรงงานในประเทศญี่ปุ่นสำหรับผู้ฝึกปฏิบัติงานด้านเทคนิคชาวต่างชาติ สามารถศึกษาข้อมูลได้ที่ https://www.mhlw.go.jp/…/technical_intern/dl/thai_01.pdf
 
นางสาวสดุดีฯ แจ้งว่ายินดีให้ความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลการให้บริการของกระทรวงสาธารณสุข แรงงานและสวัสดิการญี่ปุ่นข้างต้นแก่ผู้ฝึกปฏิบัติงานด้านเทคนิคไทย โดยจะประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ ของสำนักงานฯ เช่น เว็บไซต์ เฟซบุค และไลน์ และจะแจกจ่ายเอกสารประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ฝึกปฏิบัติงานด้านเทคนิค/แรงงานไทยในการเดินทางไปตรวจเยี่ยมตามแผนงานของสำนักงานฯ รวมถึงจะประสานส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (กรมการจัดหางาน) ประชาสัมพันธ์ข้อมูลนี้กับคนหางานไทยในการอบรมก่อนเดินทางมาทำงานในประเทศญี่ปุ่นทราบต่อไป
 
ในการนี้ นางสาวสดุดีฯ ได้แสดงความขอบคุณกระทรวงสาธารณสุข แรงงานและสวัสดิการญี่ปุ่นที่ริเริ่มโครงการนี้ เพื่อให้ความคุ้มครองและดูแลผู้ฝึกปฏิบัติงานด้านเทคนิค/แรงงานต่างชาติในประเทศญี่ปุ่น โดยการให้บริการคำปรึกษาด้านแรงงานผ่านโทรศัพท์สายด่วน (ฮอตไลน์พร้อมบริการโทรฟรี) และให้ข้อมูลด้านกฎหมายแรงงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นประโยชน์มาก และผู้ฝึกปฏิบัติงานด้านเทคนิค/แรงงานต่างชาติจะได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจน และมีช่องทางขอคำปรึกษา/ร้องเรียนได้โดยตรงกับกระทรวงสาธารณสุข แรงงานและสวัสดิการญี่ปุ่นต่อไป
 
นอกจากนี้ นางสาวสดุดีฯ ได้แจ้งเรื่องงานวันชาติ 5 ธันวาคม 2566 และขอเชิญ Mr. YASUDA Kouji และ Ms. GOTO Megumi เข้าร่วมงานดังกล่าว รวมถึงเป็น Friends of Thailand เพื่อความร่วมมือที่แน่นแฟ้นระหว่างญี่ปุ่นและไทยต่อไป

406
TOP