Skip to main content

หน้าหลัก

สำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่นบูรณาการความร่วมมือกับสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครโอซากา ตรวจเยี่ยมแรงงานและพบหารือขยายตลาดแรงงานไทยในประเทศญี่ปุ่นกับผู้ประกอบการร้านอาหารไทยเครือเจดีย์หลวง

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 เวลา 16.00 – 17.00 น. (เวลาท้องถิ่นประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง) นางสาวสดุดี กิตติสุวรรณ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) นางสาวเกศสุดา มงคลชาติ ที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) และนางสาววงศ์วรรณ ม่วงสวนขวัญ ล่าม สำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่น พร้อมด้วยนางสาวจุฑาทิพย์ วุฒิภารัมย์ รองกงสุล (ฝ่ายพาณิชย์) สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครโอซากา ได้เดินทางไปที่ร้านอาหารไทย KOH SAMUI BY CHEDI LUANG และ CHEDI LUANG สาขา HerbisENT เพื่อหารือขยายตลาดแรงงานไทยในประเทศญี่ปุ่นกับ Mr. KAJIHARA Hiroshi ตำแหน่ง Representative Director/Executive Producer ของร้านอาหารไทยเครือเจดีย์หลวง และตรวจเยี่ยมแรงงานไทย ซึ่งการเดินทางไปปฏิบัติราชการ ณ ร้านอาหารไทยในนครโอซากาเป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างสำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่นและสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครโอซากา
 
Mr. KAJIHARA Hiroshi กล่าวต้อนรับและพาเยี่ยมชมร้านทั้ง 2 แห่ง ซึ่งตกแต่งร้านและให้บริการอาหารแตกต่างกัน โดยร้าน KOH SAMUI BY CHEDI LUANG ตกแต่งร้านและให้บริการอาหารไทยภาคใต้ เช่น คั่วกลิ้ง แกงเหลือง เป็นต้น ส่วนร้าน CHEDI LUANG สาขา Herbis Plaza ENT ตกแต่งร้านและให้บริการอาหารไทยภาคเหนือ (สไตล์เชียงใหม่) มีแรงงานไทยทำงานตำแหน่งผู้ปรุงอาหารไทย (กุ๊ก) รวม 6 คน
 
นางสาวสดุดีฯ ได้ตรวจเยี่ยมสภาพการทำงานและพบปะพูดคุยกับกุ๊ก ผู้แทนแรงงานไทยที่ทำงานในร้านอาหารเจดีย์หลวงทั้ง 2 สาขา พบว่ามีความเป็นอยู่ที่ดี นายจ้างให้การดูแลเป็นอย่างดี ได้รับความคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายท้องถิ่น โดยได้มอบคู่มือแรงงานไทยในประเทศญี่ปุ่น นามบัตร/ช่องทางติดต่อสำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่นให้แรงงานไทยดังกล่าว
 
ท้ายสุด นางสาวสดุดีฯ ได้กล่าวแสดงความขอบคุณ Mr. KAJIHARA Hiroshi ที่ได้ให้การดูแลและคุ้มครองแรงงานไทยเป็นอย่างดี และจากการสังเกตระหว่างเยี่ยมชมร้านอาหาร พบว่า ชาวญี่ปุ่นชื่นชอบอาหารไทย มีผู้รับบริการหนาแน่นในร้านอาหารทั้ง 2 สาขา และคาดว่านายจ้างน่าจะต้องการแรงงานไทยมาทำงานเพิ่มขึ้นเพื่อช่วยงานบริการในร้านอาหาร โดยสำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่นยินดีที่จะให้คำปรึกษา แนะนำและอำนวยความสะดวกเพื่อให้แรงงานไทยเดินทางมาทำงานในประเทศญี่ปุ่นได้อย่างราบรื่นต่อไป

1352
TOP